Wijziging Besluit BRP (Derdenbesluit BRP)

Op 27 juli 2021 heeft de Staatssecretaris van BZK een wijziging van het besluit Basisregistratie Personen (BRP) voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel wijst vier werkzaamheden aan met gewichtig maatschappelijk belang waarvoor systematisch gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt aan derden. Die systematische verstrekking draagt bij aan een effectieve en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Het gaat onder andere om verstrekking van BRP-gegevens aan klinisch genetische centra, banken, notarissen, natura-uitvaartverzekeraars en levensverzekeraars.

Het college constateert dat het voorstel nut en noodzaak onderbouwt. De systematische verstrekking van BRP-gegevens aan verzekeraars na bijvoorbeeld een overlijden kan bijdragen aan lastenvermindering voor zowel de nabestaanden als de verzekeraars. De wijziging betekent dat voor een groter deel van de verzekeringsproducten een verzekeraar op de hoogte is van een overlijden van een verzekerde. Er blijven echter producten waarvoor het noodzakelijk is dat nabestaanden een overlijden van een verzekerde melden. Het college adviseert om te bezien of het systematisch verstrekken van BRP-gegevens ook kan gelden voor andere verzekeringsproducten en financiële diensten. Dan hoeven nabestaanden voor andere verzekeringsdiensten (bijvoorbeeld een reisverzekering) niet zelf meer een melding te doen van een overlijden. Dat voorkomt ook misverstanden die het gevolg kunnen zijn van het feit dat de verzekeraar voor zorgverzekeringen, levensverzekeringen en natura-uitvaartverzekeringen wel automatisch wordt geïnformeerd, maar voor andere vormen van verzekeringen niet, Nabestaanden kunnen er namelijk (ten onrechte) vanuit gaan dat (alle) verzekeraars door de overheid volledig op de hoogte worden gesteld van een overlijden van een naaste via de BRP. Dit kan ongewenste situaties tot gevolg hebben. Zo kunnen openstaande schulden als gevolg van andere verzekeringsproducten pas veel later in de tijd alsnog verevend moeten worden, terwijl de financiële aanspraken als gevolg van de levensverzekering al zijn uitgekeerd. ATR adviseert om met verzekeraars afspraken te maken om deze ongewenste situaties te voorkomen.

Het college adviseert het voorstel in te dienen, nadat met de adviespunten is rekening gehouden.

 

ATR advies aan de staatssecretaris van BZK – Wijziging Besluit BRP (Derdenbesluit BRP)