Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens 2019

Op 28 september 2018 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (Uitvoeringsregeling WNT 2019) ontvangen voor advies. Het voorstel omvat enkele specifieke wijzigingen over de openbaarmakingsverplichtingen en verantwoordingseisen ten aanzien van de normering van topinkomens in de publieke sector.

Het college constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen van de Uitvoeringsregeling WNT voldoende duidelijk zijn gemaakt. Ook zorgen enkele wijzigingen in het voorstel voor een minder-belastende uitwerking van de WNT, waardoor met minder regeldruk kan worden voldaan aan de WNT-verplichtingen.

In 2019 wordt een wetsevaluatie van de WNT uitgevoerd. Volgens ATR biedt deze evaluatie ook kansen om expliciet aandacht te besteden aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de WNT-bepalingen. De verantwoordingseisen ten aanzien van topinkomens zijn vastgelegd in een omvangrijk en complex stelsel van regelingen, protocollen en beleidsregels. De evaluatie biedt kansen om deze regelgeving te vereenvoudigen zonder wijziging van de beleidsdoelen. ATR adviseert om in de evaluatie onder andere aandacht te besteden aan de regeldruk als gevolg van fragmentatie van de bepalingen en de frequentie en momenten waarmee wijzigingen plaatsvinden in de verantwoordingseisen. Ook adviseert het college in de evaluatie aandacht te besteden aan verantwoordingseisen bij topinkomens die enerzijds volgen uit de generieke regelgeving en anderzijds uit de sectorale bepalingen.

Tot slot adviseert ATR in de toelichting bij de uitvoeringsregeling de regeldrukgevolgen ook kwantitatief te beschrijven, conform de Rijksbrede methodiek. Tevens adviseert het college ook bij de wetsevaluatie van de WNT de regeldruk te analyseren conform de Rijksbrede methodiek.

Brief ATR over de voorgenomen Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens 2019

Publicatie van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens 2019 in de Staatscourant (21 november 2018)