logo
Abonneer je nu op deze nieuwsbrief:subscribe

ATR Nieuws

Voor u ligt de 6e nieuwsbrief van ATR. Deze nieuwsbrief bevat de belangrijkste berichten uit de maanden maart tot en met medio mei 2022. We berichten over ons Jaarverslag 2021, over ons onderzoek naar de lessen over het wetgevingsproces tijdens de Coronapandemie, over onze adviezen over de hersteloperatie toeslagen en over de spoedwetgeving die is opgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne.

1. Jaarverslag 2021: Regeldruk bedrijven en burgers minder in beeld

Logo ATR jaarverslag 2021
Foto: ANP
ATR heeft in 2021 582 adviesaanvragen behandeld. In 83 gevallen hebben we een formeel advies uitgebracht aan de bewindspersoon die de aanvraag deed. De andere aanvragen zijn behandeld via de zgn. verkorte procedure. Opmerkelijk was dat in bijna de helft van onze formele adviezen (48%) wij moesten vaststellen dat de voorgelegde regelgeving onvoldoende was onderbouwd voor gedegen politieke besluitvorming. Dit percentage is sinds 2017 nog nooit zo hoog geweest. Verder hadden wij in 70% van onze adviezen opmerkingen over de werkbaarheid van voorgenomen wetgeving. In voorgaande jaren was dat 60%. De conclusie is dan ook dat de kwaliteit van de onderbouwing van voorgenomen wetgeving het afgelopen jaar fors onder druk stond.

Lees hier het Jaarverslag 2021.

2. Lessen van de Corona spoedwetgeving om de regeldruk te beperken

Lessen van de Corona
Foto: NOS

Het kabinet heeft de afgelopen jaren veel steunmaatregelen genomen om de Coronapandemie en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven tegen te gaan. De wetgeving die daarvoor nodig was, is in heel korte tijd opgesteld. ATR heeft onderzocht of daaruit lessen kunnen worden getrokken voor het normale wetgevingsproces. De eerste les is dat het meerwaarde heeft om uitvoeringsorganisaties vroeg te betrekken bij de totstandkoming van wetgeving. Zo ontstaat sneller een beeld of de maatregel ook zal werken. Ook is belangrijk om voor de verantwoording door zo veel mogelijk gebruik te maken van gegevens die zij toch al bijhouden in hun administratie. Verder laat het onderzoek zien dat veel ervaren regeldruk het gevolg was van de vele niet-voorzienbare tussentijdse wijzigingen in de regelingen. De les is om bestaande regeling alleen te wijzigen als dat echt nodig is. Het steeds maar weer ‘finetunen’ van drempelwaarden en percentages is onnodig belastend.
Het advies van ATR is aangeboden aan de minister-president.

Lees hier het advies en het onderzoeksrapport

3. Meer samenhang nodig tussen de maatregelen van de hersteloperatie toeslagen

Meer samenhang
Foto: VNG

De Belastingdienst/Toeslagen heeft bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag veel toeslaggerechtigden vooringenomen behandeld. Ook is velen ten onrechte opzet of grove schuld verweten. Verder heeft het alles-of-niets-karakter van de kinderopvangtoeslag toeslaggerechtigden in grote financiële en persoonlijke problemen gebracht met een rigide terugvordering en invordering. Het kabinet probeert om alle getroffen toeslaggerechtigden te compenseren en te ondersteunen. Dit heeft geleid tot veel regelingen. Deze verschillen van elkaar in hardheid en in de mate van ruimhartigheid. De wirwar van maatregelen die het gevolg is, belemmert het overzicht en daarmee het herstel. Het kabinet wil wat aan de wirwar doen. Het neemt daartoe alle regelingen voor de hersteloperatie toeslagen in één wet op. ATR constateert dat het op zich goed is om iets aan de versnippering te doen, maar het is niet duidelijk of en hoe het wetsvoorstel helpt de hersteloperatie te versnellen. Daarvoor is ook nodig dat er meer samenhang komt tussen de regelingen.

Lees hier het advies.

4. Wetgeving vanwege de oorlog in Oekraïne

Okraine
Foto: Transparency International Nederland
Het kabinet neemt maatregelen in reactie op de oorlog in Oekraïne. Zo biedt het ruimte aan scholen om les te geven aan Oekraïense kinderen die voor de oorlog zijn gevlucht. Verder verbiedt het de zgn. trustkantoren om hun diensten te verlenen aan Russische cliënten. Het gaat dan om zakelijke diensten zoals het verzorgen van een postadres en administratieve werkzaamheden voor een rechtspersoon en het optreden als bestuurder voor een rechtspersoon. In ons advies constateerden wij dat het moeilijk is om te bepalen welke rechtspersonen nou precies onder het verbod vallen. Zonder nadere informatie en goede voorlichting is het voor trustkantoren moeilijk om dit te bepalen. Het advies was daarom om de kantoren actief te benaderen en te helpen bij het bepalen hoe zij het geheel aan sanctiepakketten en verboden het beste kunnen naleven.

Lees hier het advies over het verbod op het verlenen van trustdiensten.

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon:070-3108666
E-mail: info@atr-regeldruk.nl

Uitschrijven
Adviescollege Toetsing Regeldruk
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag


Copyright © ATR