logo
Abonneer je nu op deze nieuwsbrief:subscribe

ATR Nieuws

Naast de berichtgeving op onze website brengt ATR maandelijks een nieuwsbrief uit met een samenvatting van recente adviezen. Ook behandelen we daarin onderwerpen en vragen die we regelmatig tegenkomen. Dit kan helpen bij maken van “lastenluwe” wetgeving.

Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van de brief, dan kunt u zich via de link onderaan direct afmelden. Liever hebben we natuurlijk dat u de brief of specifieke artikelen doorstuurt.

Tweede Kamer vraagt om meer aandacht voor gevolgen wetgeving en om versterken ATR

005 herziene afbeelding
Op 29 april jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA). De motie spreekt uit dat er voldoende aandacht moet zijn voor de uitvoering en de gevolgen van het beleid. Zij vraagt om daarvoor een aantal organisaties te versterken, waaronder ATR. Het college heeft in een brief aan de informateur uiteengezet hoe ATR eraan kan bijdragen dat er meer aandacht komt voor de proportionaliteit en werkbaarheid van wetgeving. Door het perspectief van individuele burgers en bedrijven te kiezen kan namelijk duidelijk worden of nieuwe wettelijke verplichtingen wel passen bij bestaande verplichtingen. Belangrijke voorwaarde is dat de verantwoordelijkheid voor ‘betere regelgeving’ goed is belegd in een volgend kabinet.

Lees hier de brief aan informateur Mariëtte Hamer. De brief is ook verstuurd naar de Voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer.

Initiatiefwet Verdringingstoets botst met doelstellingen re-integratiebeleid

002 afbeelding
Een bron van (ervaren) regeldruk is dat wettelijke verplichtingen niet goed bij elkaar passen. Een recent voorbeeld is het initiatiefwetsvoorstel voor een verdringingstoets. Deze toets moet voorkomen dat mensen worden ontslagen en vervolgens tegen een lager tarief weer worden ingehuurd met behoud van uitkering. Hierdoor worden immers reguliere banen verdrongen. Het wetsvoorstel botst echter met belangrijke instrumenten van het participatie- en re-integratiebeleid. De initiatiefwet stelt namelijk dat mensen die in staat worden gesteld om met behoud van een uitkering aan het werk te gaan, geen werkzaamheden of activiteiten mogen verrichten die daarvóór werden verricht tegen ten minste het minimumloon. Deze bepaling maakt het moeilijk om nog instrumenten als proefplaatsing, participatieplaatsen en loonkostensubsidie te gebruiken. Het (onbedoelde) gevolg van het voorstel is dat mensen die al enige tijd geen betaald werk hebben, moeilijker aan de slag kunnen komen. ATR adviseert om er voor te zorgen dat het ook in de toekomst mogelijk blijft om het belang ‘tegengaan van verdringing’ en dat van ‘bieden van perspectief op betaald werk’ goed tegen elkaar af te wegen.

Lees hier het advies.

Lessen uit de Coronacrisis

003 afbeelding
Nederland komt geleidelijk uit de Coronacrisis. Het wordt daarbij duidelijk dat de economie zich snel herstelt. Een belangrijke factor daarbij waren de steunmaatregelen vanuit de overheid voor het bedrijfsleven. De wetgeving die daarvoor nodig was, is in recordtempo opgesteld. Daarbij lijken andere afwegingen te zijn gemaakt dan voor de Coronatijd tussen bijvoorbeeld snelheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. ATR is recent een onderzoek begonnen met als centrale vraag of en zo ja welke lessen we hieruit kunnen trekken voor de ‘normale’ wetgevingspraktijk.

Lees hier meer over het onderzoek.

Betere wetgeving uit Europa

004 afbeelding
ATR maakt onderdeel uit van de netwerkorganisatie RegWatchEurope (RWE). Daarin hebben soortgelijke organisaties als ATR uit diverse Europese landen zich verenigd om kennis en ervaringen te delen. Die kennis en ervaring benut RWE om input te leveren voor het ‘betere regelgeving’-programma van de Europese Commissie. Recent heeft RWE een ‘joint opinion’ (gezamenlijk standpunt) uitgebracht over de plannen van de Europese Commissie om de kwaliteit van wetgeving (verder) te verbeteren. RWE onderschrijft die plannen op hoofdlijnen, maar plaatst tegelijkertijd enkele kanttekeningen. Die kanttekeningen hebben betrekking op de wijze waarop maatschappelijke partijen worden geconsulteerd en op de systematiek van ‘one in, one out’. Verder pleit RWE voor meer duidelijkheid over wat de voorstellen van de Commissie betekenen voor individuele lidstaten. Daarbij roept het de lidstaten (waaronder Nederland) op om de gevolgen van Commissievoorstellen zo vroeg mogelijk (kwantitatief) in beeld te brengen. Duitsland geeft op dit punt het goede voorbeeld door de gevolgenanalyses onafhankelijk te toetsen. ATR wil in Nederland een rol vervullen bij een dergelijke toetsing.

Lees hier het advies van RWE.

Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon:070-3108666
E-mail: info@atr-regeldruk.nl

Uitschrijven
Adviescollege Toetsing Regeldruk
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag


Copyright © ATR