logo
Abonneer je nu op deze nieuwsbrief:subscribe

ATR Nieuws

Met het einde van het zomerreces van kabinet en Tweede Kamer is het tijd voor weer een nieuwe nieuwsbrief. Deze vierde nieuwsbrief bevat een aantal adviezen die wij afgelopen zomer hebben uitgebracht.

1. Algemene regels of een vergunningstelsel?

4e nieuwsbrief 01
Veel wetgeving bevat algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden. Voor sommige activiteiten is echter van tevoren toestemming nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor activiteiten waaraan grote maatschappelijke risico’s kleven. De wetgever kan dan met een vergunningstelsel bepalen of degene die de activiteit wil verrichten, aan de gestelde eisen voldoet. Een vergunningstelsel leidt over het algemeen tot meer regeldruk dan algemene regels. Dit betekent dat er goede redenen moeten zijn om toch zo’n stelsel te gebruiken. Het wetsvoorstel Goed verhuurderschap geeft gemeenten de mogelijkheid om algemene regels te stellen aan verhuurders. Het geeft gemeenten bovendien de mogelijkheid om een vergunning voor verhuurders te introduceren. De toelichting bij het voorstel maakt echter niet duidelijk waarom die vergunning – en de bijbehorende extra regeldruk – nodig is. De gemeente kan namelijk controleren of verhuurders in de praktijk de algemene regels naleven, vooral als het daarbij een meldpunt voor misstanden hanteert. Het is dan niet nodig dat alle verhuurders een vergunning moeten aanvragen.

Lees hier het advies van ATR over het wetsvoorstel Goed verhuurschap.

2. Bewaak de proportionaliteit van wetgeving

4e nieuwsbrief 02

De Regeling verslaglegging verpakkingen brengt de Nederlandse verslagleggingseisen over verpakkingen en recycling in lijn met de Europese bepalingen. Dit past in het streven naar een gelijk speelveld voor alle bedrijven in de EU. De rapportageverplichtingen gelden voor bedrijven met meer dan 50.000 kilogram verpakkingen per jaar. Zij moeten zich daartoe aansluiten bij het Afvalfonds dat de rapportages over de verpakkingen verzorgt. Producenten die minder verpakkingsafval gebruiken, hoeven zich niet bij het Afvalfonds aan te sluiten en hoeven niet aan de rapportageverplichtingen te voldoen. Zo blijven die verplichtingen proportioneel. In de praktijk blijkt echter dat ook bedrijven die onder de grens vallen, een administratie van hun afval moeten bijhouden, omdat ze anders niet kunnen aantonen dat ze inderdaad minder dan 50.000 kilogram aan verpakkingsmateriaal gebruiken. Ook kan het voorkomen dat het Afvalfonds aanvullende gegevens uitvraagt om zicht te hebben op de inhoud van de afvalstromen. Hierdoor worden de betreffende bedrijven toch met kosten geconfronteerd, terwijl juist de bedoeling van de grens van 50.000 kilogram is dat ze die kosten niet hoeven te maken. In ons advies vragen we het kabinet om in overleg met het Afvalfonds en het bedrijfsleven te kiezen voor een werkwijze die de betreffende bedrijven vrijwaart van deze kosten.

Lees hier het advies .

3. De aanvullende zienswijzen van ATR

4e nieuwsbrief 03
ATR adviseert in een vroege fase van het wetgevingsproces. Dat is meestal de fase van de internetconsultatie. Ministeries kunnen echter ook al eerder voor informeel advies bij ATR terecht. Verder kent ATR de zgn. aanvullende zienswijze. Deze brengen we uit als een wetsvoorstel – bijvoorbeeld naar aanleiding van ons advies – zodanig is veranderd dat het substantieel andere gevolgen voor de regeldruk heeft. Het vormt als het ware een update van ons eerdere advies. Recent heeft ATR een aanvullende zienswijze uitgebracht over de Regeling Jaarverantwoording Wmg. In het oorspronkelijke voorstel was niet duidelijk waarom zorgaanbieders bepaalde gegevens in hun verantwoording moeten opnemen. In de aangepaste versie zijn veel van deze gegevens geschrapt. Hierdoor neemt de regeldruk minder toe dan met het oorspronkelijke voorstel. Maar nog steeds is niet duidelijk hoe groot deze regeldrukgevolgen zijn. Bovendien is het zeer de vraag of burgers de jaarverantwoording gaan gebruiken voor het beoordelen van zorgaanbieders, zoals de regeling veronderstelt. Dat is meer een taak voor bijvoorbeeld toezichthouders en de journalistiek, want individuele burgers hebben daar de kennis niet voor en zijn bovendien afhankelijk van hun zorgaanbieder.

Voor een indruk van hoe aanvullende zienswijzen van ATR er uit zien, zie www.atr-regeldruk.nl/aanvullende-zienswijze-regeling-jaarverantwoording-wmg.

4. Tijdelijke wet lost probleem niet structureel op

4e nieuwsbrief 04
Rechtspersonen kunnen zichzelf opheffen. Als zij geen baten (activa) hebben, kan dat per direct, ook als er schulden zijn. Voordeel van zo’n ‘turboliquidatie’ is dat een bedrijfsbeëindiging sneller kan plaatsvinden. Nadeel is dat eventuele schuldeisers pas achteraf worden geconfronteerd met een niet meer bestaande schuldenaar. Bovendien hebben bestuurders die eerder misbruik hebben gemaakt van een turboliquidatie, de mogelijkheid om ongehinderd hun activiteiten voort te zetten in een nieuwe rechtspersoon. Hierdoor hangt rond turboliquidaties een zweem van misbruik, met als gevolg dat ondernemers terughoudend zijn om er gebruik van te maken. Het instrument wordt daardoor niet gebruikt in situaties waarin het juist heel goed zou kunnen. Het kabinet verwacht dat hierdoor het bestaan van bedrijven die de Coronapandemie niet overleven, nodeloos wordt gerekt. Het stelt in de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie voor om het instrument turboliquidatie met meer waarborgen te omkleden. Zo moeten ondernemers die er gebruik van willen maken, binnen tien 10 werkdagen na de ontbinding (en gelijktijdige beëindiging) diverse stukken deponeren bij het Handelsregister en eventuele andere registers waar de rechtspersoon is ingeschreven. Zij moeten bovendien eventuele schuldeisers daar onmiddellijk van op de hoogte stellen. Verder komen er meer mogelijkheden om fraude met turboliquidaties te bestraffen.
De aanleiding voor de wet is de verwachte toename aan faillissementen na de Coronapandemie. Het kabinet komt met een tijdelijke wet, omdat de pandemie en faillissementen naar verwachting tijdelijk zijn. Dit betekent dat de zwakte van het instrument turboliquidatie op een gegeven moment weer terugkomt. ATR adviseert om de zwakte structureel weg te nemen. Dat kan door de wet niet tijdelijk maar permanent te maken

Lees hier het advies.
Postbus 16228
2500 BE Den Haag
Telefoon:070-3108666
E-mail: info@atr-regeldruk.nl

Uitschrijven
Adviescollege Toetsing Regeldruk
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag


Copyright © ATR