Aanpassingen Participatiewet zijn een verbetering

De voorgestelde aanpassingen van de Participatiewet maken de kans op maatschappelijke participatie groter. Het mogelijk maken van mantelzorg of vrijwilligerswerk als manieren van participatie draagt daar aan bij. Een andere verbetering is dat de regeldruk daalt voor die mensen die een aanvraag voor de bijstand doen of naast de bijstand werken. De toelichting bij het voorstel moet nog wel duidelijk maken wat mensen in de bijstand moeten doen om bij te houden hoeveel giften zij ontvangen hebben gedurende het jaar en wat hun vermogen is. Ook vraagt de regeldrukberekening op wat verder uitwerking. Dat schrijft ATR aan de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Doel past niet altijd bij doelgroep

Het doel van de Participatiewet is dat mensen weer aan het werk gaan, bijstand is immers tijdelijk. Dit is echter niet voor iedereen mogelijk en het is wenselijk dat zij op een andere wijze kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dit voorstel maakt het mogelijk dat zij voortaan mantelzorg of vrijwilligerswerk kunnen doen. Ook krijgen gemeenten meer ruimte om verplichtingen af te stemmen op het individu.

Vereenvoudiging aanvraag bijstand

Deze wet versimpelt de aanvraag voor bijstand. Een aanvraag kost daardoor minder tijd. Verder gebruikt de gemeente voortaan gegevens uit de UWV polisadministratie om inkomsten uit (deeltijd) werk te verrekenen met de bijstand. Bijstandsgerechtigden hoeven daardoor minder informatie door te geven.

Bijhouden administratie giften en vermogen

Mensen moeten zelf bijhouden hoeveel giften zij hebben ontvangen en hoeveel vermogen zij hebben. Een goede administratie is daarvoor noodzakelijk. Het college heeft twijfels bij de werkbaarheid hiervan. Een beschrijving wat zij precies moeten is nodig.

Regeldrukparagraaf behoeft aanpassing

Mensen hoeven straks minder gegevens aan te leveren. De regeldrukvermindering is op hoofdlijnen correct in beeld gebracht. Het college heeft nog wel een paar opmerkingen over de vermeende regeldrukbesparing door het bufferbudget en het feit dat de regeldruk voor de wijzigingen omtrent giften en vermogen niet in beeld zijn gebracht.

De formele titel van het voorstel is de Wijziging van de Participatiewet in verband met het op onderdelen in balans brengen van de wet tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving.

Aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen – Participatiewet i.v.m. balans tussen bestaanszekerheid re-integratie en handhaving