Aanpassingswet studiefinanciering BES

Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct

Op 30 januari 2018 is het voorstel voor wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). In december 2016 heeft de Tweede Kamer al ingestemd met het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES. Een onderdeel hiervan is het zogenoemde “studentenreisproduct”, waarvan studenten mbo, hbo en universitair gebruik kunnen maken. Wanneer zij hierop geen recht meer hebben, moeten zij het reisproduct zelf stopzetten via de geëigende OV-automaten. Als studenten dat niet doen, wordt door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een boete opgelegd.

Om het forse aantal boetes te verlagen, wordt een mix van maatregelen ingezet. In het huidige wetsvoorstel is opgenomen dat een OV-boete alleen wordt opgelegd als er daadwerkelijk met het studentenreisproduct is gereisd, op het moment dat een student daar geen recht meer op had. Met deze wetswijziging wordt de wettelijke grondslag geregeld voor de gegevensuitwisseling om te kunnen beoordelen of er wel/niet met het studentenreisproduct is gereisd. Ook wordt vastgelegd dat de termijn waarin een reisproduct door studenten bijtijds kan worden stopgezet, wordt verlengd van vijf werkdagen naar tien kalenderdagen. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2019.

De minst belastende optie – het automatisch stopzetten (via DUO) van alle studentenreis-producten zodra dat nodig is – is onderzocht maar niet gekozen. Studenten blijven dus wettelijk zelf verantwoordelijk om het studentenreisproduct op tijd stop te zetten. Het advies is te onderzoeken of het mogelijk is dat één van de gegevensbeheerders binnen het OV, op basis van de gegevens van DUO of de onderwijsinstellingen, het studentenreisproduct direct stop kan zetten, zonder tussenkomst van de student.

De gevolgen voor de regeldruk zijn onderbouwd en berekend, de paragraaf is echter nog niet volledig. Het advies is de gevolgen voor de regeldruk volledig in beeld te brengen en te berekenen.

ATR advies aan de Minister van OCW over Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct.