Wetsvoorstel verbetering aansluiting beroepsonderwijs arbeidsmarkt

Dit wetsvoorstel moet de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren. Zo geeft het onderwijsinstellingen meer mogelijkheden om onderwijs buiten het klaslokaal te geven. En het vergroot hun mogelijkheden om slechts een deel van de beroepsopleiding aan te bieden, bijvoorbeeld voor werkenden of werkzoekenden die zich willen om- of bijscholen. ATR vindt het niet duidelijk waarom een instelling die een deel van een beroepsopleiding wil aanbieden, tenminste ook één volledige opleiding moet aanbieden. Ook is niet duidelijk wanneer instellingen aan hun wettelijke zorgplicht richting studenten hebben voldaan. Dat schrijft het college in een advies aan de minister van Onderwijs.

Introductie loopbaanbegeleidende leerweg (LBL)

Het wetsvoorstel regelt dat een niet-bekostigde onderwijsinstelling niet altijd de volledige beroepsopleiding hoeft aan te bieden om alleen een deel ervan te mogen uitvoeren. Om te voorkomen dat een instelling geen enkele volledige beroepsopleiding aanbiedt, moet de onderwijsinstelling die een LBL aanbiedt tenminste één beroepsopleiding met een volledig onderwijsprogramma aanbieden. Het voorstel maakt onvoldoende duidelijk waarom dit noodzakelijk is. De LBL is immers vooral van belang voor werkenden en werkzoekenden die behoefte hebben aan bij- of omscholing. Een dergelijke verplichting is mogelijk overbodig.

Zorgplicht

Studenten hebben de vrijheid om bepaalde delen van het pakket te kiezen (de zgn. keuzedelen). Scholen hebben de plicht om er voor te zorgen dat die keuzedelen ook passen binnen de opleiding en de kennis en vaardigheden die daarmee moeten worden verworven. Niet duidelijk is hoe de zorgplicht zich verhoudt tot de keuzevrijheid van studenten. ATR adviseert om te verduidelijken wanneer instellingen aan die plicht hebben voldaan.

Gevolgen voor de regeldruk

De gevolgen voor de regeldruk zijn in beeld gebracht en gekwantificeerd. Er zijn wel enkele aanvullingen en aanpassingen nodig in de regeldrukparagraaf.

De formele titel van dit wetsvoorstel is Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt (Wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt).

ATR advies aan de minister van OC&W – Wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt