Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Op 25 februari 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorstel voor het Aanvullingsbesluit geluid aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Het Aanvullingsbesluit vormt een nadere uitwerking van de Aanvullingswet geluid. Doel van de nieuwe bepalingen is om de Rijksregels over geluid van grote geluidbronnen, waaronder wegen, spoorwegen en industrieterreinen, te integreren in de Omgevingswet. In de huidige situatie zijn de geluidsregels nog sterk versnipperd. De (nieuwe) geluidsregels beogen een juiste balans te vinden tussen enerzijds het beschermen van de omgeving tegen geluid en anderzijds ruimte bieden voor het realiseren van maatschappelijk en economisch gewenste ontwikkelingen.

Het college stelt vast dat nut en noodzaak van het aanvullingsbesluit geluid zijn onderbouwd. Ook merkt ATR op dat in het voorstel aandacht bestaat voor een lastenluwe uitwerking van de regelgeving, met minimale regeldrukeffecten voor burgers en bedrijven tot gevolg. ATR ziet wel mogelijkheden voor verbetering van de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van het voorstel.
Het college adviseert om maatregelen te treffen die integraliteit bij de uitvoering van de saneringsmaatregelen waarborgen. Zo kunnen bijvoorbeeld saneringsmaatregelen voor geluid gecombineerd worden met maatregelen gericht op energiebesparing. Verder adviseert ATR duidelijkheid te geven over de ‘geldigheidstermijn’ van de geluidsnormen. Ook om daarmee te verduidelijken in hoeverre op termijn aanscherping van de normen aan de orde kan zijn als gevolg van het WHO-advies over geluidsnormen uit 2018. Volgens ATR is het van belang om onnodige lasten te voorkomen als gevolg van stapsgewijze aanscherping van geluidsnormen.

Verder adviseert ATR de toelichting bij het voorstel aan te scherpen om daarmee duidelijker inzicht te geven in de concrete wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie. Daarmee wordt ook een duidelijker beschrijving mogelijk van de te verwachten effecten.
Voor de werking van de nieuwe geluidsregels is een landelijke (digitale) voorziening geluidgegevens van belang. De toelichting maakt echter niet volledig duidelijk of de landelijke voorziening voor geluidgegevens volledige operationeel zal zijn bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het college adviseert deze duidelijkheid te bieden en aan te geven in hoeverre maatregelen zijn voorzien voor het geval de landelijke voorziening niet tijdig operationeel is.

In de pre-consultatiefase heeft het ministerie uitvoerig overlegd over het aanvullingsbesluit geluid met onder andere bestuurlijke partners en het bedrijfsleven. De toelichting bij het voorstel maakt echter niet duidelijk wat de voornaamste aandachtspunten waren uit deze fase en hoe hier in het voorstel mee is omgegaan. ATR adviseert om in de toelichting aandacht te besteden aan de belangrijkste aandachtspunten uit de pre-consultatiefase en daarbij de motiveren op welke wijze opvolging is gegeven aan de aandachtspunten.

Advies ATR over het voorgenomen Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet