Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet

Op 17 mei 2018 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins omgevingswet voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Doel van het Aanvullingsbesluit is om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van waterbassins op een adequate manier te beschermen. Het voorstel geeft tevens invulling aan de grondslag in de Omgevingswet om regels te stellen over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden. Het aanvullingsbesluit vervangt de bestaande regelgeving die is vastgelegd in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen zwemgelegenheden.

De nieuwe regelgeving gaat uit van meer eigen verantwoordelijkheid voor de exploitant van een zwem- of badgelegenheid. Deze krijgt meer vrijheid om grotendeels zelf te bepalen met welke maatregelen hij de veiligheid en gezondheid van gebruikers beschermt. Daarvoor moet de exploitant een risicoanalyse uitvoeren en beheersmaatregelen opstellen en uitvoeren. De uitvoering van de maatregelen kan de exploitant integreren met bijvoorbeeld reeds bestaande beheers-, schoonmaak- of onderhoudsmaatregelen. Daarmee wordt het mogelijk om op een lastenluwe uitvoeringswijze te voldoen aan de wettelijke eisen.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen grotendeels zijn onderbouwd. Volgens het college kan de toelichting nader verduidelijken wat de baten zijn als gevolg van de voorgestelde regelgeving. Deze analyse kan bijdragen aan een onderbouwde besluitvorming en beoordeling van de proportionaliteit van de regeldruk.

Het college adviseert om te verduidelijken waarom in veel gevallen in het aanvullingsbesluit dwingend naar normdocumenten wordt verwezen en om voor de dwingend voorgeschreven normen met een nationale oorsprong te waarborgen dat deze kosteloos beschikbaar zijn. Dit laatste is nog niet voor alle voorgeschreven normen het geval. Ook adviseert ATR een overzichtelijke ‘was-wordt-lijst’ bij het aanvullingsbesluit op te nemen, zodat voor betrokken partijen duidelijk is op welke onderdelen de regelgeving wel en niet wijzigt en waar in de regelgeving aanscherpingen en verlichtingen worden aangebracht.

Tot slot constateert ATR dat voor de regeldrukeffecten-analyse gebruik wordt gemaakt van onderzoeken uit 2014 en 2017. Deze beschrijven de regeldrukeffecten op de juiste wijze. De analyse is echter nog niet compleet omdat na de rapportage uit 2017 nog inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht in het voorstel, waarvan de regeldrukgevolgen niet in beeld zijn gebracht. Het college adviseert deze effecten alsnog herleidbaar in beeld te brengen.

Advies ATR – Aanvullingsbesluit waterbassins Omgevingswet