Aanvullingsregeling bodem bij de Omgevingswet

Op 4 maart 2020 is de voorgenomen Aanvullingsregeling bodem bij de Omgevingswet voor advies aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). De Aanvullingsregeling vult de Omgevingsregeling aan met regels die nodig zijn voor de toepassing van de bodemregelgeving. Het gaat bij deze regels onder andere om het aanwijzen van de versies van externe normen waarnaar in besluiten en de regeling wordt verwezen. Deze normen moeten worden gevolgd bij de uitvoering van bodemactiviteiten. Daarnaast schrijft de regeling meet- en rekenregels. Ook regelt het voorstel de informatie die bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ten aanzien van bodem moeten worden verstrekt.

Het college constateert dat nut en noodzaak van de Aanvullingsregeling bodem zijn onderbouwd. Het constateert echter dat de regeling diverse normen dwingend aanwijst, zonder dat duidelijk is of een niet dwingende wijze van voorschrijven is overwogen. Ook is één van de dwingend voorgeschreven normen nog niet kosteloos toegankelijk. Deze punten zijn niet in lijn met het kabinetsbeleid en de Aanwijzingen voor de regelgeving. Om deze reden adviseert het college de punten te herzien of inhoudelijk te onderbouwen waarom een andere keuze is gemaakt.

Ook ziet het college kansen om de werkbaarheid van de regelgeving te verbeteren. Hierbij gaat het specifiek om de aanwijzing van de versies van de normen waaraan moet worden voldaan. Deze aanwijzing is volgens ATR op sommige punten onnodig complex. Bijvoorbeeld doordat in een bijlage van een regeling wordt verwezen naar de bijlage bij een andere regeling. Dit draagt niet bij aan inzichtelijkheid en gebruiksgemak van regelgeving. Ook constateert ATR dat niet duidelijk is waarom een deel van de bodemregelgeving opgaat in het Aanvullingsspoor bodem en een ander deel van deze regelgeving blijft bestaan via de Regeling bodemkwaliteit. Het college adviseert daarom duidelijk te maken welke regelingen relevant zijn voor het naleven van de bodemregelgeving en waarom niet is gekozen voor één integrale ministeriële regeling.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten-analyse nog niet compleet is. Het college adviseert de analyse volledig te maken conform de Rijksbrede methodiek.

ATR adviseert de Aanvullingsregeling bodem vast te stellen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR-advies over de voorgenomen Aanvullingsregeling bodem bij de Omgevingswet.