Actal over amendementen wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep: ‘breng eerst de regeldrukgevolgen in beeld’

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is een onafhankelijk adviescollege voor het kabinet en het parlement. Sinds medio 2011 baseert Actal zijn adviezen ook op concrete signalen over regeldruk uit de samenleving.

Een voorbeeld daarvan is het Actaladvies van 10 februari 2012 over twee amendementen bij het wetsvoorstel op het accountantsberoep. De amendementen gaan over verplichte roulatie van accountantskantoor (Van Vliet) en over een strikte scheiding tussen wettelijke controletaken en advisering (Plasterk). Actal onderkent in zijn advies het belang dat de Kamer hecht aan de onafhankelijkheid van de accountant. Actal signaleert echter dat de effecten van beide amendementen op de regeldruk nog niet in kaart zijn gebracht.

Actal schrijft in het advies dat signalen uit het veld er op duiden dat de amendementen de regeldruk disproportioneel kunnen doen toenemen, met naar schatting zo’n 75 miljoen euro per jaar. Deze schatting is tot stand gekomen na raadpleging van meerdere partijen, waaronder vertegenwoordigers van accountants en afnemers van accountantsdiensten. Anders dan in recente berichtgeving is vermeld, adviseert Actal de indieners om een berekening op basis van de erkende en objectieve meetmethodiek te (laten) maken. Het eerste adviespunt luidt immers: breng de effecten op regeldruk van de amendementen Van Vliet en Plasterk in kaart. De departementen zijn verantwoordelijk voor deze zogenaamde standaardkostenmodellen. Zij kunnen de indieners ondersteunen bij het uitvoeren van de berekening.

Zolang de regeldrukeffecten niet bekend zijn, is het evenmin duidelijk of de beoogde effecten wel zullen worden behaald. Daarom adviseert Actal om geen aanvullende wettelijke eisen te stellen waarvan niet eenduidig kan worden vastgesteld dat zij bijdragen aan het beoogde doel: verminderen van het aantal onterecht afgegeven goedkeurende accountantsverklaringen. Voorts wordt als derde adviespunt gewezen op komende EU-regelgeving over de aanbesteding van accountantsdiensten. De beide amendementen lopen daar op vooruit. Dit past niet in het streven om Europese regelgeving in Nederland zo lastenluw mogelijk te implementeren.

Het advies is gepubliceerd op www.actal.nl.