Actal pleit in Rondetafelgesprek Tweede Kamer voor beter zicht op gevolgen regeldruk Omgevingswet

Actal ziet mogelijkheden om de regeldruk verder te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de bescherming van de fysieke leefomgeving en de rechtsbescherming van bedrijven en burgers. Dat betoogt collegelid Eric Helder op 10 oktober 2016 in de Tweede Kamer tijdens het Rondetafelgesprek over de Algemene Maatregelen van Bestuur van de Omgevingswet. In zijn advies constateerde Actal dat de AMvB’s op onderdelen de regeldruk voor bedrijven en burgers fors lijken te verminderen. Maar dat het nog onzeker is of deze vermindering straks daadwerkelijk wordt behaald.

 

In zijn inbreng benadrukt Actal drie punten:

  1. De regeldrukeffecten van de AMvB’s – zowel de afnames als de toenames – zijn nog niet volledig in beeld gebracht. We moeten er dus voor oppassen dat we ons nu al rijk rekenen. Het is zaak om bij de verdere inrichting van het omgevingsrecht goed in de gaten te houden of de potentiële reducties worden behaald.
  2. De mogelijkheid om op decentraal niveau extra afwegingen te maken, biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Dit mag echter uitsluitend gebeuren als dat maatwerk ook echt nodig en nuttig is. De lokale afwegingsruimte kan namelijk ook tot rechtsonzekerheid leiden. Bovendien kan lokaal maatwerk leiden tot een ‘nationale kop’ op EU-regelgeving.
  3. De nieuwe Omgevingswet zal pas succesvol zijn als de uitvoeringspraktijk op orde is en de veranderingen goed kan bijhouden. Ook zal bij de uitvoeringspraktijk het perspectief van burgers en (vooral middelgrote en kleinere) bedrijven centraal moeten staan. Zo niet, dan vormt dit een groot risico voor het behalen van de beoogde (regeldruk)effecten.

 

Klik hier voor de schriftelijke inbreng van Actal voor het Rondetafelgesprek.

Klik hier voor de volledige reactie van Actal op de consultatieversie van de AMvB’s Omgevingswet.