Aanscherpen aanpak vermindering regeldruk

Het kabinet moet meer ambitie tonen bij het terugdringen van de regeldruk. Vooral de kosten die bedrijven uitsluitend moeten maken om wet- en regelgeving na te leven, moeten meer voortvarend worden teruggedrongen. Dit schrijft Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in een advies aan het kabinet. Het kabinet heeft in september in twee voortgangsrapportages uiteengezet hoe het ervoor staat met de vermindering van de regeldruk, een van de speerpunten van het kabinetsbeleid. Het bouwt daarmee verder op de fundamenten die door vorige kabinetten zijn gelegd. Doel is een structurele, merkbare en kabinetsbrede daling van regeldruk voor bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren. “Wij waarderen de aanpak die het kabinet voor ogen heeft”, schrijft Actal. Op verschillende punten pleit het adviescollege echter voor aanscherping. Vooral de doelstelling van het kabinet om de zogeheten ‘nalevingskosten’ van nationale regelgeving met 200 miljoen euro te beperken, is volgens Actal niet ambitieus genoeg. Daarmee blijven namelijk de extra kosten als gevolg van Europese regelgeving buiten schot, terwijl juist die de komende jaren met 1,2 miljard kunnen toenemen. En voor bedrijven maakt het geen verschil “of deze kosten voortkomen uit regels uit Den Haag of uit Brussel”, aldus Actal. “Het is van belang stevig in te zetten op een beperking van nalevingskosten die afkomstig zijn van Europese regels.” Daarbij moeten zogeheten nationale ‘koppen’ op Europese regelgeving voorkomen worden. Actal roept het kabinet daarom op alleen de verplichte onderdelen van bestaande of toekomstige Europese regelgeving te implementeren. Bepalingen waarin wordt gesteld dat nationale overheden aanvullende regels kunnen stellen (de zogeheten ‘kan-bepalingen’) zouden in principe niet geïmplementeerd moeten worden, tenzij daarvoor “zwaarwegende redenen” zijn. Als zulke redenen er zijn, dan moet de verzwaring van de regeldruk die het gevolg is, gecompenseerd worden door extra vermindering van de regeldruk elders.

Voor het advies klik hier.