Actualisatie industriële emissies

Op 1 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en een wijziging van de Omgevingsregeling. Het voorstel regelt onder andere een aanscherping van de emissiegrenswaarden voor biomassa gestookte installaties en uit de luchtmodule. Daarnaast regelt het voorstel een herintroductie van de vergunningplicht voor biomassa gestookte installaties met een vermogen van minder dan 15 MW. Het voorstel regelt ook een actualisatie van de rentevoet in de kosteneffectiviteitsberekening. Doel van de wijzigingen is om de luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken.

Nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Het college constateert echter dat het inzicht in de mate van doelbereik en de omvang van de regeldrukkosten van het voorstel en van mogelijke alternatieven ontbreekt. Dat inzicht is wel nodig om een goed onderbouwde beslissing over de aanscherping van de waarden te kunnen nemen. Het college adviseert om dit (kwantitatieve) inzicht alsnog te bieden, want alleen dan kan de proportionaliteit van de regeldruk van de maatregelen worden vastgesteld.

ATR adviseert verder om in de toelichting te verduidelijken welke maatregelen zijn genomen om de werkbaarheid en uitvoerbaarheid voor (MKB-)bedrijven te borgen. Indien naar aanleiding van de (pre-)consultatie nog wijzigingen worden doorgevoerd, is het waardevol om deze wijzigingen bij MKB-bedrijven te toetsen om hun werkbaarheid vast te stellen.

Tot slot constateert het college dat de regeldrukeffecten van het voorstel zijn uitgewerkt conform de Rijksbrede methodiek, maar dat de analyse nog niet compleet is. Het college adviseert de analyse aan te vullen.

ATR adviseert het voorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over het voorgenomen actualisatie van industriële emissies.