Advies aan informateurs: verlaag regeldruk voor groei en ontwikkeling

Het nieuwe kabinet staat straks voor de opgave om de economische groei en maatschappelijke dynamiek in Nederland te vergroten. Maar de overheidsfinanciën staan geen grote financiële impuls toe. Wel kan het nieuwe kabinet een stevige impuls geven door de regeldruk fors te verlagen. Dat lukt echter alleen als het kabinet ambitieuze doelstellingen formuleert en een effectieve aanpak van de regeldruk organiseert.

 

Ambities

Actal maakt onderscheid tussen doelstellingen voor het bedrijfsleven, voor burgers, en voor instellingen en professionals in sectoren als de zorg en het onderwijs. De vermindering van regeldruk voor bedrijven moet groot genoeg zijn om de economische groei daadwerkelijk te stimuleren. Dat betekent een vermindering van enkele miljarden euro’s. Actal geeft hiervoor in zijn brief meerdere concrete suggesties. De doelstelling moet alle vormen van regeldruk betreffen (administratieve lasten, nalevingskosten en leges) en moet alle veroorzakers van regeldruk aanspreken. Elke uitvoeringsorganisatie, toezichthouder en inspectie moet een concrete en afrekenbare reductiedoelstelling krijgen.

 

Actal adviseert het nieuwe kabinet om voor burgers merkbare en herkenbare doelstellingen te formuleren die nauw aansluiten bij hun  situatie. Daarbij moeten vooral die groepen burgers aandacht krijgen die veel met de overheid te maken hebben, zoals ouderen, chronisch zieken, zorgleerlingen, multiprobleemgezinnen, uitkeringsgerechtigden.

 

Ook ziet Actal mogelijkheden om de doelmatigheid in sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid te vergroten door professionals meer autonomie te geven en minder om verantwoording te vragen. Zij krijgen dan meer ruimte om het werk te doen waarvoor ze zijn opgeleid en aangesteld. Als het kabinet scherpe keuzes maakt, kan de regeldruk in de komende kabinetsperiode met € 1 miljard afnemen.

 

Aanpak

Actal onderkent dat de doelstellingen die het in zijn brief noemt, ambitieus zijn. Dat vraagt om gedurfde politieke keuzes en een heldere aansturing. Volgens Actal heeft dit de grootste kans van slagen als de regeldrukaanpak centraal komt te staan in het beleid van structurele hervormingen, onder directe verantwoordelijkheid van de minister-president.

 

De brief en de bijlagen kunnen hieronder worden gedownload.

Brief informateurs

Bijlage 1 Verminderen regeldruk bedrijven

Bijlage 2 Verminderen regeldruk burgers en professionals