Advies besluit tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Het ministerie van OCW werkt voorschriften uit over de procedure voor het starten en opheffen van een tijdelijke nieuwkomersvoorziening in het onderwijs, de onderwijsinhoud en onderwijstijd en de plaatsing en doorstroom van leerlingen. De regeldrukeffecten voor leerlingen, ouders en schoolbesturen daarvan moeten nog goed in beeld gebracht. Dat schrijft ATR in een advies aan het ministerie van OCW.

Wachtlijsten

De aanhoudende toestroom van nieuwkomers betekent dat steeds meer jongeren op een wachtlijst terechtkomen voordat zij naar school kunnen. Het ministerie wil mogelijk maken dat meer nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs ingericht kunnen worden. Nut en noodzaak acht het college voldoende onderbouwd.

Inrichtingsplan

De voorzieningen die scholen treffen worden vastgelegd in een zogeheten inrichtingsplan. Een school kan dit afhankelijk van de ontwikkelingen bijstellen. De kanttekening die hierbij wordt gemaakt is dat “substantiële wijzigingen” wel gemeld moeten worden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het voorstel maakt niet duidelijk wat daaronder moet worden verstaan en wat de meerwaarde is van de meldingen. ATR adviseert dit toe te lichten.

Beperkte toelating van leerlingen bij voorgenomen opheffing van de voorziening

Het besluit bepaalt dat er zes maanden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn van de nieuwkomersvoorziening geen nieuwe leerlingen meer toegelaten mogen worden. Het is denkbaar dat er nieuwkomers zijn voor wie toelating tot de nieuwkomersvoorziening ook voor deze korte(re) periode zinvol kan zijn. Maar een strikte toepassing van de termijn van zes maanden maakt dit onmogelijk. ATR adviseert de mogelijkheid te bieden leerlingen toch toe te laten als een kortere onderwijsperiode voor hen zinvol is.

Gevolgen voor de regeldruk

De gevolgen voor de regeldruk voor leerlingen, ouders en schoolbesturen zijn nog niet voldoende in beeld gebracht. Het advies is dit alsnog te doen.

ATR adviseert het besluit in te dienen nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – besluit tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

ATR heeft eerder geadviseerd over de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorziening in het onderwijs:

ATR advies aan de minister van OCW – Instroom nieuwkomers vraagt structurele onderwijsvoorzieningen.