Advies Gemeente Zaanstad over APV en parkeerverordening

In september 2018 heeft ATR de gemeente Zaanstad geadviseerd over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en over de gemeentelijke parkeerverordening.
De Gemeente Zaanstad heeft ATR gevraagd advies uit te brengen over de verordeningen in het kader van het opstellen van één gemeentelijke omgevingsverordening (Verordening Fysieke Leefomgeving). In deze verordening komen de bepalingen samen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De verordening is een tussenstap in de voorbereiding en implementatie van het Omgevingsplan. Om tot één integrale verordening te komen analyseert Zaanstad de bestaande regelgeving, ook op het gericht verminderen van regeldruk. Zaanstad is één van de koplopergemeenten die met het oog op de transitie naar het nieuwe omgevingsrecht zijn bestaande regelgeving doorlicht op onnodig belastende verplichtingen.
Voor de adviezen aan de gemeente Zaanstad heeft ATR de verordeningen beoordeeld aan de hand van het ATR-toetskader. Naar aanleiding daarvan adviseert ATR over de onderbouwing van nut en noodzaak van diverse verplichtingen in de verordeningen en over de mogelijkheden om te kiezen voor minder belastende alternatieven. Ook ziet ATR mogelijkheden om de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van verschillende verplichtingen te vergroten, bijvoorbeeld door geen vormvereisten in de APV voor te schrijven en door alle bekendmakingen digitaal te ontsluiten.
De adviezen van ATR over de Zaanse APV en parkeerverordening worden ook gedeeld met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierdoor kunnen de adviezen als input dienen voor de relevante model-verordeningen van de VNG die gemeenten kunnen gebruiken bij de implementatie van de Omgevingswet. Gemeenten kunnen de VNG-modellen en ATR-adviezen benutten bij de voorbereiding van hun (verplichte) gemeentelijke omgevingsplan. Dit past in het streven van ATR om zijn adviezen over gemeentelijke regelgeving een veel bredere werking te laten hebben dan alleen de gemeente die het direct betreft.

In januari 2019 heeft de gemeente Zaanstad de ATR-adviezen aangeboden aan de gemeenteraad.

Raadsbrief Gemeente Zaanstad over ATR-adviezen over APV en parkeerverordening (januari 2019)

ATR-advies over de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Zaanstad (september 2018).

ATR-advies over de parkeerverordening van de gemeente Zaanstad (september 2018)