Advies over voortgangsrapportage dienstverlening, regeldruk en informatiebeleid

Op 5 maart 2010 heeft Actal aan het kabinet en parlement een Advies over de Voortgangs­rapportage Dienstverlening, regeldruk en informatiebeleid uitgebracht. In dit advies pleit Actal ervoor dat de vermindering van regeldruk voor burgers, professionals, instellingen en medeoverheden in de nabije toekomst op de agenda blijft staan en dat de opgebouwde infrastructuur behouden blijft. Dat is met name van belang bij de vermindering van de administratieve lasten voor professionals en de interbestuurlijke lasten. Het kabinet kan hierbij nog geen merkbare daling van de lasten laten zien.

Verder adviseert Actal het kabinet om een plan van aanpak te formuleren waarmee het de problemen wegneemt die in de gateway review van het NUP zijn geïdentificeerd. Speciale aandacht moet worden gegeven aan het feit dat een groot aantal overheidsinstanties nog steeds vraagt naar gegevens die simpelweg beschik­baar zijn. Zo vragen gemeenten om uitrek­sels uit de GBA en uit het register van de Kamer van Koophandel en de politie vraagt naar het kentekenbewijs, terwijl de informatie op dit bewijs afkomstig is uit de basisregistratie voertuigen. Actal adviseert de basisregistraties versneld te lanceren en te bewerkstelligen dat overheids­organisaties geen gegevens aan burgers en bedrijven vragen die in de basisregistraties be­schikbaar zijn.