Advies Vernieuwing Toezicht: van inspanning naar resultaat

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in april 2009 Actal advies gevraagd over de gekozen aanpak ten aanzien van de toezichtlasten en de tussenstand zoals weergegeven in de voortgangsrapportage van het programma Vernieuwing Toezicht.

Het advies van Actal richt zich in de eerste plaats op de voortgang op de kabinetsdoelstelling om de toezichtlasten met 25% te verminderen. De kernboodschap van het advies luidt dat een omslag moet worden gemaakt van inspanning naar resultaat. Toezichtlasten kunnen alleen met succes verminderd worden, als de goede bedoelingen minder vrijblijvend worden gemaakt en de reductiedoelstelling helder wordt verdeeld over ministeries. Verder adviseert Actal om de reductiedoelstelling niet alleen van toepassing te laten zijn op de inspecties van de Rijksoverheid, maar ook op andere inspecties.