Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging BTIV inzake markttoets en erfpacht

Op 3 juni 2019 ontving ATR voor advies het Besluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel. Door deze wijziging wordt het BTIV afgestemd op de vereenvoudiging van de markttoets, zoals die onlangs is opgenomen in de Wet maatregelen middenhuur. Daarnaast […]

Wijziging Regeling Verkeersregelaars 2009

Het ministerie van IenW heeft op 17 april 2019 het voorstel tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 en de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen aan ATR aangeboden voor toetsing. Het wijzigingsvoorstel regelt een verlichting van de eisen voor beroepsverkeers-regelaars en transportbegeleiders. Het voorstel volgt op de uitkomsten en aanbevelingen van het Overlegorgaan Centrale Ontheffingsverlening […]

Wijziging Postwet 2009

Op 12 april 2019 is het wetvoorstel Wijziging van de Postwet aan ATR voorgelegd voor advisering. Deze wijziging heeft als doel de Universele Postdienst (UPD) betaalbaar te houden. Daartoe wordt het uitgangspunt van netwerkconcurrentie losgelaten evenals het aanmerkelijke markmacht instrument (AMM). Toegang tot de markt moet gaan plaatsvinden op basis van onderhandeling tussen de betrokken […]