Adviezen over voorgenomen wetgeving

Besluit en Regeling elektronische publicaties

Op 6 januari 2020 heeft het ministerie van BZK het voorgenomen Besluit elektronische publicaties en de Regeling elektronische publicaties aan ATR aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt de nadere uitwerking van de Wet elektronische publicaties. Het voorstel vervangt de verplichting voor bestuursorganen om over overheidsbesluiten te publiceren in huis-aan-huisbladen door een verplichting te publiceren in […]

Besluit bescherming koopvaardij

Op 9 januari 2020 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies het voorstel Besluit bescherming koopvaardij. ATR heeft gewacht met het uitbrengen van advies totdat op 29 januari 2020 ook de regeldrukparagraaf is toegestuurd. Het besluit bevat de uitwerking van regels uit de Wet Bescherming Koopvaardij, daarmee staan nut en noodzaak van dit besluit […]

Besluit uitvoering Crisis en herstelwet 21e tranche

Op 20 december 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet 21e tranche aan ATR voorgelegd voor advies. Twee keer per jaar start de procedure om het Besluit uitvoering Chw te wijzigen via tranches. Gemeenten kunnen via de tranches projecten aanmelden voor onder andere ontwikkelingsgebieden, innovatieve experimenten en flexibele bestemmingsplannen. […]