Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek i.v.m. de invoering van het elektronisch vervoerbestand

Op 24 mei 2022 is het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van het elektronisch vervoerbestand aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Dit wetsvoorstel regelt het gebruik van elektronische vervoerbestanden bij het vervoer van goederen over zee. Dit is nodig omdat bij het internationale vervoer […]

Wijziging Besluit gebruik meststoffen en Besluit activiteiten leefomgeving in verband met het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op 19 juli 2022 is de wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel implementeert maatregelen uit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Doel van de maatregelen is om de nitraatuitspoeling uit landbouwgrond naar grond- en oppervlaktewater in Nederland te verminderen en zo de waterkwaliteit te verbeteren. […]

Wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk verplicht certificeringsstelsel voor ondernemingen die aan terbeschikkingstelling van arbeidskrachten doen (uitleners, uitzendbureaus en detacheerders). Het doel is om malafide ondernemingen in de sector tegen te gaan en misstanden (te laag loon en slechte arbeidsomstandigheden) te voorkomen. Om als uitlener in aanmerking te komen voor een certificaat, dient de onderneming aan […]