Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Op 6 december 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voorstel tot wijziging van de Wet en de Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Hoofddoel van de voorgestelde wijzigingen is het regelen van één centrale registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster. Bij deze […]

Wetsvoorstel en besluit aanvullende middelen voor het MBO

ATR heeft op 29 november 2018 het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen. Dit voorstel voorziet in een verruiming van de wettelijke grondslag voor de verstrekking van aanvullende middelen aan mbo-instellingen. Het is de bedoeling hiervoor jaarlijks een bedrag van circa 10 miljoen te reserveren binnen het mbo-macrobudget. Het bedrag […]

Wet pensioenverdeling bij echtscheiding 2021

Op 4 december 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van de Wet pensioenverdeling bij echtscheiding 2021. Uit een evaluatie is gebleken dat de huidige wet slechts beperkt gebruikt wordt. Zij is onbekend bij burgers en scheidingsprofessionals. Bovendien sluit de wet niet meer aan bij de huidige maatschappelijke opvattingen over het verdelen van […]