Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Op 18 mei 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel is een wijziging van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater. Het voorstel regelt de aanwijzing van zorgwoningcomplexen als prioritaire locatie in de legionellaregelgeving. Hierdoor worden deze locaties verplicht om preventiemaatregelen te treffen tegen legionella. Deze verplichting gold […]

Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Starters op de woningmarkt krijgen vanaf 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting. Die vrijstelling geldt voor kopers van woningen tussen 18 en 35 jaar als zij die deze woning als hoofdverblijf gaan gebruiken. Andere woningkopers – niet zijnde starters –, blijven recht hebben op de toepassing van het verlaagde tarief van 2%, als zij de […]

Initiatiefwetsvoorstel Verdringingstoets

Met brief van 29 maart 2021 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de initiatiefneemster (oud-)Tweede Kamerlid Karabulut, aan ATR advies gevraagd over het initiatiefwetsvoorstel verdringingstoets. Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Volgens de initiatiefneemster zijn er onder de Participatiewet (en de WW) nog steeds gevallen van ongewenste […]