Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Mismatches bij toepassing van het zakelijkheidbeginsel in de Vennootschaps-belasting worden ook wel verreken¬prijs¬verschillen genoemd. Voor onderlinge verrekenprijzen tussen onderdelen van inter¬nationaal opererende bedrijven moet het zakelijkheidsbeginsel, d.w.z. een redelijke prijs, worden gehanteerd. Die zakelijkheid kent hierin een zekere bandbreedte (‘arms length’) waarbinnen de verrekenprijs als billijk wordt beoordeeld. Die bandbreedte kan worden gebruikt om bij […]

Wijziging Besluit BRP (Derdenbesluit BRP)

Op 27 juli 2021 heeft de Staatssecretaris van BZK een wijziging van het besluit Basisregistratie Personen (BRP) voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel wijst vier werkzaamheden aan met gewichtig maatschappelijk belang waarvoor systematisch gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt aan derden. Die systematische verstrekking draagt bij aan een effectieve en efficiënte […]

Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving in verband met regels over stalemissies

Op 30 juni 2021 is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel betreft een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in verband met aanscherping van de regels inzake stalemissies bij biologisch pluimvee en biologische varkens en scharrelvarkens. In het Bal staan grenswaarden voor […]