Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Seksueel misbruik is één van de meest verwoestende vormen van criminaliteit. Als beelden van het misbruik op internet worden geplaatst, krijgt het slachtoffer opnieuw pijn te verduren. Daarom moet niet alleen het misbruik maar ook de verspreiding van kinderpornografisch materiaal worden aangepakt. Dit wetsvoorstel is erop gericht om het internet te schonen van dit materiaal […]

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en invoering van afkoop klein netto-pensioen en netto-lijfrente

Na inwerkingtreding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen zijn er nog twee vormen van kleine pensioenen die tot hoge uitvoeringslasten voor pensioenuitvoerders leiden. De eerste vorm bestaat uit de kleine bruto-pensioenen (minder dan € 503,24 bruto per jaar) die een andere ontstaansgeschiedenis hebben dan een einde van de individuele deelneming (einde van een dienstbetrekking). Het […]

Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging gaswinning Groningenveld

Het kabinet wil het Groningenveld zo snel mogelijk sluiten. Dit voorstel past daartoe de huidige wetgeving aan. Het onderscheidt twee fasen. In de eerste fase blijft het Groningenveld beschikbaar als reservemiddel. Deze fase duurt naar verwachting van 2022 tot ergens tussen 2025 en 2028. De inzet van het veld vindt in deze fase niet meer […]