Adviezen over voorgenomen wetgeving

Verzamelwet pensioenen 2019

Op 8 mei 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van de Verzamelwet pensioenen 2019. Het wetsvoorstel wijzigt de pensioenregelgeving op een zestal onderwerpen. Dat zijn de waardeoverdracht van kleine pensioenen, de gegevenslevering door de DNB, het overbruggingspensioen, de medezeggenschap in pensioenaangelegenheden bij kleine ondernemingen (tussen de 10 en 50 werknemers), de premiebetaling […]

Wijziging Bouwbesluit 2012

Op 11 april 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) een voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel wijzigt artikel 6.10, tweede lid van het Bouwbesluit 2012. Deze wijziging zorgt ervoor dat de wettelijke bepalingen in het Bouwbesluit over de aansluiting van gebouwen […]

Uitvoeringsbesluit Wwft

Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd het uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit besluit geeft uitvoering aan de Vierde anti-witwasrichtlijn. Die richtlijn beoogt de volledige traceerbaarheid van geldovermakingen, om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. De richtlijn wordt geïmplementeerd met […]