Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet collectieve warmtevoorziening

Dit wetsvoorstel stelt regels aan collectieve warmtesystemen. Die kunnen in stedelijk gebied op een kosten- en energie-efficiënte manier helpen bij de reductie van de CO2-uitstoot. Daarvoor wordt in dit wetsvoorstel een wijkgerichte aanpak voorgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende omstandigheden, zoals de beschikbaarheid van restwarmte, de kenmerken van de woningen en de technische […]

Uitvoeringswet Cyberbeveiligingsverordening

De Uitvoeringswet Cyberbeveiligingsverordening introduceert het wettelijk kader voor Europese cyberbeveiligingscertificering van ICT-producten, -diensten en -processen. Tot op heden bestaat een dergelijk certificeringskader niet. Voorliggend voorstel beoogt hiermee om de digitale weerbaarheid van ICT-producten, -diensten en -processen te verbeteren en het vertrouwen in deze producten, diensten en processen te vergroten door Europese cyberbeveiligingscertificaten te verstrekken. Het […]

Wet voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

ATR heeft 8 op juni 2020 het “Voorstel van Wet tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht houdende aanvullende voorschriften aan de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, onder b, van de Leerplichtwet 1969” ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie over het wetsvoorstel  is gehouden van 8 juni tot 16 juli […]