Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijzigingsregeling in verband met vernieuwde NTA 8800 (2023)

Op 29 november 2022 is een voorstel voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel wijzigt de Omgevingsregeling, de Regeling Bouwbesluit 2012, de Regeling energieprestatie gebouwen en de Regeling omgevingsrecht. Het voorstel wijzigt deze regelingen in verband met een vernieuwde versie van de energieprestatie-bepalingsmethode NTA 8800 en de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen. Het voorstel regelt enkele vereenvoudigingen in […]

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals BV’s en verenigingen, zijn verplicht om tenminste éénmaal per boekjaar een algemene vergadering voor hun leden of aandeelhouders te houden. Tijdens zo’n algemene vergadering nemen de leden en aandeelhouders besluiten over bijvoorbeeld financiële kwesties of de interne organisatie van die rechtspersoon. Volgens het huidige Burgerlijk Wetboek moet een algemene vergadering altijd op […]

Doorontwikkeling IAK naar Beleidskompas

Op 20 oktober 2022 kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan het Integraal afwegingskader (IAK) voor beleid en regelgeving in 2023 te vervangen door het Beleidskompas. Het Beleidskompas biedt overheidsmedewerkers een structuur bij de voorbereiding van beleid en regelgeving en om daarbij kwaliteitsnormen goed toe te passen. De doorontwikkeling van het IAK richting het Beleidskompas kan […]