Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Wet financiering politieke partijen

Op 31 oktober 2019 ontving ATR de adviesaanvraag voor het voorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen. De Wfpp, die in 2013 is ingevoerd, is in 2017 door de Commissie Veling geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie stelt het kabinet een aantal wijzigingen in de wet voor. Deze wijzigingen moeten de transparantie van […]

Wijziging Besluit bodemkwaliteit i.v.m. PFAS-maatregelen

Op 11 november 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de voorgenomen wijziging van het Besluit bodemkwaliteit aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel beoogt voorbereidingsprocedures te versnellen die moeten worden gevolgd bij het nemen van decentrale besluiten over gebied-specifiek beleid met betrekking tot PFAS. Het voorstel heeft tot […]

Wet regulering sekswerk

Op 15 oktober 2019 ontving ATR voor advies het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk. Kern van het voorstel is dat er een uniforme vergunningplicht komt voor seksbedrijven en dat iedere prostitué(e) een prostitutievergunning moet hebben. Deze vergunningen worden opgenomen in een landelijk register. Voor prostituees die voor of bij een bedrijf werken, gelden dezelfde voorwaarden als […]