Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. maximering budget geluidsanering

Op 21 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer i.v.m. maximering van het budget geluidssanering opengesteld voor internetconsultatie. Het voorstel heeft tot doel om het budget voor realisatie van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) te maximeren en om prioritering mogelijk te maken. Het uitgangspunt van het MJPG is om binnen het gereserveerde […]

Wijzigingsvoorstel Regeling Bodemkwaliteit

Op 7 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit voor internetconsultatie opengesteld. Deze regeling bevat normen op basis waarvan bedrijven en personen voor bepaalde werkzaamheden kunnen worden gecertificeerd of geaccrediteerd en erkend. Deze normen zijn vastgelegd in zogeheten normdocumenten. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten. […]

Wet wijziging Wet op de lijkbezorging

Op 21 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging. De wijziging maakt het mogelijk om in het vervolg gegevens over de doodsoorzaak langs elektronische weg aan het CBS aan te bieden. De wet verplicht de ontvanger van de gegevens om eisen te […]