Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen

Op 20 juli is de voorgenomen Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen voor toetsing aangeboden aan ATR. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) in verband met de invoering van een locatiegebonden verklaring van geen bezwaar (VGB). Daarnaast verplicht het voorstel werkgevers om een werknemer aan te melden bij de veiligheidsdiensten vanaf het moment dat hij is […]

Regeling gedeeltelijke implementatie beroepskwalificaties binnenvaart

Op 17 januari 2022 is de voorgenomen Regeling gedeeltelijke implementatie richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart voor advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt de gedeeltelijke implementatie van de EU-Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart. Het voorstel wijzigt de huidige Binnenvaartregeling en implementeert daarmee de richtlijn, voor zover dit mogelijk is binnen de huidige kaders […]

BNC fiche quick scan

Veel regeldruk in Nederland heeft een Europese oorsprong. Schattingen lopen uiteen van 60% tot 90%. Voor het beperken van onnodige regeldruk in Nederland is het daarom van belang om goed zicht te hebben op de gevolgen voor regeldruk van nieuwe Europese wet- en regelgeving. Dit zicht moet bij voorkeur in een zo vroeg mogelijke fase […]