Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijzigingsregeling Omgevingsregeling en bijlagen

Op 5 juli 2022 zijn twee voorstellen aan ATR voorgelegd voor toetsing en advies. Het gaat om wijzigingen van de Omgevingsregeling en de bijlagen daarbij. De meeste wijzigingen zijn technische aanpassingen en reparaties in de regelgeving. De voorstellen regelen daarnaast enkele aanpassingen in de berekeningswijze van geluid bij wegen. Daarbij gaat het onder andere om […]

Wet digitaal vergaderen decentrale overheden

Op 4 juli 2022 is de voorgenomen Wet digitaal vergaderen decentrale overheden voor toetsing aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk. Het voorstel regelt de permanente mogelijkheid voor gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen om digitaal te vergaderen. De digitale vergaderingen waarin in de corona-periode al mogelijk op grond van een tijdelijke wet. […]

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Het kabinet wil met dit wetsvoorstel de beschikbaarheid van jeugdhulp en jeugdzorg verbeteren. Het wil dit op vier manieren doen: Gemeenten moeten hun opdrachtgeverschap verstevigen door een verplicht regionaal samen te werken. Dit geldt met name voor de specialistische jeugdhulp, de jeugdreclassering en de jeugdbescherming. De inkoop van deze en eventueel nog andere vormen van […]