Adviezen over voorgenomen wetgeving

Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Het Ontwerpbesluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet betreft een sectorale regeling voor een actieve openbaarmakingsplicht in de zorg. ATR adviseert om inzichtelijk te maken waarom de actieve openbaarmakingsplicht voor deze sector in sectorale regelgeving wordt vastgelegd en niet in een generieke wet als de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Verder adviseert ATR om een kleine […]

Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen

Het Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen wijst de instantie aan die de boetes en proceskosten int bij tuchtrechtprocedures. ATR heeft de regeldrukeffecten van de consultatieversie van het Besluit getoetst op juistheid en volledigheid. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de effecten op de regeldruk goed zijn weergegeven in de Memorie van Toelichting. […]

Besluit aanlevertermijn cliënt- en zorggegevens

De regeldruk voor aanbieders van zorg vermindert met het ontwerpbesluit aanlevertermijn cliënt- en zorggegevens. Dat komt omdat er tussen gemeenten geen verschillen zullen zijn in de aanlevertermijn van deze gegevens. De omvang van dit effect moet echter nog wel worden berekend. De toelichting op de regeling beschrijft verder niet of er voor aanbieders sprake is […]