Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Besluit BRP en Besluit BSN

Op 10 oktober 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) het voorstel tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) en het Besluit burgerservicenummer (Besluit BSN) aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het wijzigingsvoorstel omvat twee inhoudelijke wijzigingen van het Besluit BRP en enkele meer technische en tekstuele wijzigingen van […]

Wetsvoorstel aanpassing geldigheidsduur verblijfsvergunning asiel

Het wetsvoorstel, dat op 3 oktober 2018 voor advies naar de ATR is gestuurd, regelt de aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van vijf jaar naar drie jaar. Nu is het nog zo dat een asielzoeker, na het doorlopen van de asielprocedure (de beoordeling van de aanvraag door de IND), […]

Wetsvoorstel wijziging wet op het bevolkingsonderzoek

Op 22 oktober 2018 is ATR verzocht om over de wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek te adviseren. De wet gaat een nieuw kader bieden voor de bescherming van burgers bij bevolkingsonderzoeken. Bevolkingsonderzoeken zullen in het vervolg in drie categorieën worden ingedeeld. Aan deze indeling in categorieën verbindt het wetsvoorstel een oplopende mate van […]