Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn 2018/40 (EUETS)

Op 24 september 2018 is de Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76) aan ATR voorgelegd […]

Ontwerpbesluit invoering E10-benzine

Met dit besluit wordt geregeld dat vanaf 1 juli 2019 de meeste tankstations verplicht zijn om E10-benzine aan te bieden aan de consument . E10 is een mengsel van 90 procent fossiele brandstof en 10 procent bio-ethanol. De gevolgen voor het milieu zijn naar verwachting positief, omdat het gebruik van duurzame conventionele bio-ethanol, ten opzichte […]

Verzamelbesluit pensioenen 2019

Op 20 september 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van het Verzamelbesluit pensioenen 2019. Het besluit bevat een aantal technische wijzigingen van besluiten, die geen gevolgen voor de regeldruk hebben. Er zijn twee meer inhoudelijke wijzigingen in het besluit opgenomen. Het besluit legt allereerst vast dat bij de weergave van de scenario’s […]