Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet

Op 12 december 2017 is aan ATR voorgelegd het Wetsvoorstel ‘Wijziging Jeugdwet in verband met de wijziging van het woonplaatsbeginsel’. In de Jeugdwet is geregeld dat de gemeente van de woonplaats van degene die het gezag over een jeugdige uitoefent de jeugdhulp moet betalen. Om te bepalen welke gemeente dat is, moeten aanbieders dus uitzoeken […]

Transparant toezicht financiële instellingen

Op 20 december 2017 is het voorstel tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit uitvoering EU-verordeningen ter toetsing aan ATR voorgelegd. Dit wijzigingsbesluit actualiseert beide besluiten. Het voorstel wijst de gegevens aan die de Nederlandsche bank publiceert ten behoeve van transparant toezicht op financiële instellingen. Het voorstel wijzigt dat enkele gegevens […]

Het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie (VKO) en het Besluit financieel beheer netbeheer (BFBN) worden gewijzigd.

Op 28 november 2017 zijn het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie (hierna: VKO) en het Besluit financieel beheer netbeheer (hierna: BFBN) ter toetsing aan ATR aangeboden. Het Besluit VKO voert de afspraken uit die zijn vastgelegd in een convenant over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dit convenant is in mei 2017 ondertekend door […]