Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Regeling energieprestatie gebouwen (Reg)

Op 2 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen (Reg) ontvangen voor advies. Deze wijziging omvat een verwijzing in de Reg naar de geactualiseerde Beoordelingsrichtlijn 9500-01. De wijzigingen in de nieuwe BRL9500-01 bepalen dat extra informatie in het projectdossier moet worden opgenomen bij de […]

Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO (in verband met de rekentoets)

Het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO regelt dat met ingang van dit schooljaar 2017-2018 het resultaat van de rekentoets niet langer meetelt voor het behalen van het diploma en het behalen van het judicium cum laude in het vwo. De vwo-leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, moeten de rekentoets […]

Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 3 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT) ontvangen voor advies. Het voorstel omvat wijzigingen in de Uitvoeringsregeling WNT over de openbaarmakingsverplichtingen over de normering van topinkomens in de publieke sector. Het college constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde […]