Adviezen over voorgenomen wetgeving

Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet achttiende tranche

Op 4 mei 2018 heeft de Minister van BZK het voorgenomen Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet achttiende tranche aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor toetsing. De Crisis- en Herstelwet (Chw) trad in 2010 in werking om de economische crisis te bestrijden. Twee keer per jaar start de procedure om via tranches experimenten aan […]

ATR-advies Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Op 22 juni 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag- en executierecht Het doel van het wetsvoorstel is om de positie van de schuldenaar te verbeteren en het beslag- en executierecht efficiënter […]

Persoonsregisters ter vervanging van persoonscertificaten

Op 4 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor het inrichten van persoonsregisters en het vaststellen van eisen. Het voorstel vervangt de oude verplichting voor beroepsbeoefenaren om een persoonscertificaat te bezitten, naar de verplichting om geregistreerd te zijn. Inhoudelijk blijven dezelfde eisen gelden. Aan zes typen […]