Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet i.v.m. derogatie

Op 25 april 2018 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor toetsing. Het wijzigingsvoorstel is gericht op de uitvoering van de toegekende derogatiebeschikking voor Nederland voor de periode 2018-2019. De derogatie betreft een verhoging van de gebruiksnorm voor […]

Wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met aanpassing van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs

Basisscholen ontvangen aanvullende bekostiging voor leerlingen die een risico lopen op een onderwijsachterstand. Daarvoor is een verdeelsystematiek nodig om te zorgen dat de middelen terechtkomen op de plekken waar de risico’s op achterstanden het grootst zijn. De huidige indicator die aan de systematiek ten grondslag ligt, voorspelt onderwijsachterstanden alleen op basis van de opleidingsniveaus van […]

Regeling geurhinder en veehouderij en Regeling ammoniak en veehouderij

Op 7 mei 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een voorstel tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij en van de Regeling ammoniak en veehouderij voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Met de wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij wil het ministerie de emissiefactoren voor geur in […]