Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen

Op 2 mei 2018 is aan ATR voorgelegd het wijzigingsvoorstel van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). Door deze wijziging zullen de vakbekwaamheidseisen voor financieel adviseurs beter aansluiten bij de adviespraktijk. De wijzing volgt het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (DCFD). Als gevolg van deze wijziging zal ook de reeldruk voor het […]

Verzamelwet pensioenen 2019

Op 8 mei 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van de Verzamelwet pensioenen 2019. Het wetsvoorstel wijzigt de pensioenregelgeving op een zestal onderwerpen. Dat zijn de waardeoverdracht van kleine pensioenen, de gegevenslevering door de DNB, het overbruggingspensioen, de medezeggenschap in pensioenaangelegenheden bij kleine ondernemingen (tussen de 10 en 50 werknemers), de premiebetaling […]

Wijziging Bouwbesluit 2012

Op 11 april 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) een voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel wijzigt artikel 6.10, tweede lid van het Bouwbesluit 2012. Deze wijziging zorgt ervoor dat de wettelijke bepalingen in het Bouwbesluit over de aansluiting van gebouwen […]