Adviezen over voorgenomen wetgeving

Besluit tijdelijke verruiming van toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hanteert voor het concentratietoezicht in de zorg tijdelijk lagere omzetdrempels dan voor andere sectoren. Ondernemingen in de zorg die willen fuseren, moeten daardoor dus eerder een concentratietoets ondergaan. Het ontwerpbesluit ’Verruiming toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen’ verlengt de verlaagde omzetdrempels. ATR constateert in een advies […]

Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Het Ontwerpbesluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet betreft een sectorale regeling voor een actieve openbaarmakingsplicht in de zorg. ATR adviseert om inzichtelijk te maken waarom de actieve openbaarmakingsplicht voor deze sector in sectorale regelgeving wordt vastgelegd en niet in een generieke wet als de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Verder adviseert ATR om een kleine […]

Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen

Het Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen wijst de instantie aan die de boetes en proceskosten int bij tuchtrechtprocedures. ATR heeft de regeldrukeffecten van de consultatieversie van het Besluit getoetst op juistheid en volledigheid. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de effecten op de regeldruk goed zijn weergegeven in de Memorie van Toelichting. […]