Adviezen over voorgenomen wetgeving

Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

Op 21 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) advies uitgebracht over het Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen. Het besluit is een uitwerking van artikel 22a van de nog te wijzigen Elekticiteitswet 1998 aan de hand van de Wet Voortgang Energietransitie. Met dit besluit wordt bepaald welk deel van de kosten die een netbeheerder […]

Ontwerpbesluit verruiming uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

In het Besluit samenwerking VO-BVE is geregeld dat VO-leerlingen die nog geen diploma hebben behaald of voor het eindexamen gezakt zijn, via uitbesteding door hun VO-school, gebruik kunnen maken van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Met de wijziging van dit Besluit wordt geregeld dat ook 16- en 17-jarige leerlingen mét een havo- of vwo-diploma via […]

Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 29 september 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de Regeling Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT) 2017 ontvangen voor advies. Deze regeling bevat het controleprotocol voor de accountantscontrole op de naleving van de WNT en de bepalingen met betrekking tot het verantwoordingsjaar 2017. Het controleprotocol geeft aanwijzingen voor de controle van […]