Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wet maatregelen middenhuur

Op 13 maart 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voorstel voor de Wet maatregelen middenhuur aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het wetsvoorstel omvat wijzigingen van de Woningwet en van de Huisvestingswet 2014. Deze wijzigingen zijn gericht op het wegnemen van belemmeringen die een snelle realisatie van meer middenhuurwoningen op […]

Besluit uitzonderingen markttoets

Op 13 maart 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken het voorgenomen Besluit uitzonderingen markttoets aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel omvat wijzigingen van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). Deze wijzigingen zijn gericht op vereenvoudiging van de markttoets voor woningcorporaties, zodat zij gemakkelijker middenhuurwoningen kunnen bouwen als dat op […]

ATR-advies wetvoorstel wijziging Awb in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht

Op 5 april 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat specifieke regelingen in het omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht worden omgezet in algemene regelingen in de Awb. […]