Adviezen over voorgenomen wetgeving

Besluit beslagvrije voet

Op 7 december 2017 heeft de Staatssecretaris van SZW advies gevraagd aan ATR over het ‘Besluit beslagvrije voet’. Het besluit wordt gebaseerd op het nieuwe artikel 475d e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het besluit wijzigt de berekeningswijze van de beslagvrije voet. Tot het bedrag van de beslagvrije voet is geen beslag mogelijk. Heeft […]

Wijziging Regeling energieprestatie gebouwen (Reg)

Op 2 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen (Reg) ontvangen voor advies. Deze wijziging omvat een verwijzing in de Reg naar de geactualiseerde Beoordelingsrichtlijn 9500-01. De wijzigingen in de nieuwe BRL9500-01 bepalen dat extra informatie in het projectdossier moet worden opgenomen bij de […]

Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO (in verband met de rekentoets)

Het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO regelt dat met ingang van dit schooljaar 2017-2018 het resultaat van de rekentoets niet langer meetelt voor het behalen van het diploma en het behalen van het judicium cum laude in het vwo. De vwo-leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, moeten de rekentoets […]