Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit

Op 15 januari 2018 zijn de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en de Tijdelijke regeling Dagloonbesluit werknemersverzekeringen aan ATR voorgelegd. De aanleiding voor de wijziging van de besluiten is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 juli 2017. In die uitspraak stelt de CRvB dat ziekte in de referteperiode van het WW-dagloon […]

Wet herziening Wet op de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (Wet BIG)

Op 22 december 2017 is aan ATR voorgelegd de herziening van de Wet op de beroeps-beoefenaren in de gezondheidszorg II (wet BIG II). Het doel van de wet is tweeledig: het bewaken en het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren in […]

Wijziging Kieswet

Op 29 november 2017 is een wijzigingsvoorstel van de Kieswet door de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) voorgelegd aan ATR ter advisering. Doel van het wijzigingsvoorstel is het proces van de vaststelling van de verkiezingsuitslag transparanter en beter controleerbaar te maken. Het voorstel bevat diverse voorstellen om dit doel te bereiken. Zo wordt voorgesteld om […]