Adviezen over voorgenomen wetgeving

BBT-conclusies grote stookinstallaties

Op 17 augustus 2017 zijn de Europese milieueisen voor grote stookinstallaties geactualiseerd in een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. De actualisatie houdt in dat grote stookinstallaties in Europa aan strengere eisen moeten voldoen. Die eisen vloeien voort uit nieuwe inzichten over wat de best beschikbare technieken (BBT) zijn. Het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie moet […]

Indexering tarieven 2018 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Tussen 29 november 2017 en 13 december 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel opengesteld voor internetconsultatie dat betrekking heeft op wijziging van regelingen aangaande tarieven voor werkzaamheden van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de spoorwegsector, de luchtvaart en de scheepvaart. Het gaat om een wijziging van de Regeling tarieven […]

Wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet

Op 12 december 2017 is aan ATR voorgelegd het Wetsvoorstel ‘Wijziging Jeugdwet in verband met de wijziging van het woonplaatsbeginsel’. In de Jeugdwet is geregeld dat de gemeente van de woonplaats van degene die het gezag over een jeugdige uitoefent de jeugdhulp moet betalen. Om te bepalen welke gemeente dat is, moeten aanbieders dus uitzoeken […]