Adviezen over voorgenomen wetgeving

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet in verband met de coronacrisis het noodpakket banen en economie aangekondigd. Het noodpakket bestaat uit diverse maatregelen. Zij moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen. Ook bieden de maatregelen zelfstandigen een overbrugging behoud van liquiditeit via versoepelde belastingregelingen, compensaties en extra kredietmogelijkheden. Eén van de maatregelen […]

Wet invoering betaling ouderschapsverlof

De wet zorgt voor een aantal wijzigingen in bestaande wetten als de Wet arbeid en zorg en de Wet flexibel werken. Nederland kent een ouderschapsverlof van 26 weken voor ouders van kinderen in de leeftijd tot 8 jaar. Het is op dit moment een onbetaald verlof. De nieuwe wet verplicht UWV voor negen weken van […]

Wijziging van het Besluit inburgering in verband met een vrijstelling voor ondernemers van het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

De Wet Inburgering bevat een algemene plicht tot inburgeren voor vreemdelingen. De wet maakt het verstrekken van bepaalde verblijfsvergunningen afhankelijk van het behalen van het inburgeringsexamen. Onderdeel van het inburgeringsexamen is het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). De wet kent de mogelijkheid om bepaalde categorieën inburgeringsplichtigen van deze verplichting vrij te stellen. Het […]