Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 i.v.m. het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen

Kwetsbare burgers kunnen (disproportioneel) in de knel raken door het huidige proces van schuldig nalatig verklaren. De uitvoering is bovendien ketenafhankelijk, complex en kwetsbaar. Dit voorstel schrapt daarom de wettelijke bepalingen inzake schuldige nalatigheid. Niet of niet geheel AOW-premie betalen zal voortaan niet meer leiden tot een korting op de AOW-uitkering. Het stelsel van de […]

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

ATR heeft op 22 april 2022 de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs ontvangen voor toetsing. Met ingang van studiejaar 2015-2016 is de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs afgeschaft en vervangen door een studievoorschot. Het wetsvoorstel regelt hoofdzakelijk de herinvoering van een basisbeurs in het hoger onderwijs vanaf het studiejaar 2023-2024, verruiming van de […]

Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Op 9 mei 2022 is het Besluit kwaliteit incassodienstverlening aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Dit besluit bevat een nadere uitwerking van de Wet kwaliteit incassodienstverlening. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening te verbeteren ten behoeve van de schuldenaar, de schuldeiser en de incassodienstverlener zelf. Het wil daarmee […]