Adviezen over voorgenomen wetgeving

Certificeringsplicht biologische producten onwerkbaar en kostbaar

De certificeringsplicht voor “biologische” producten als gevolg van EU-regelgeving is voor sommige ondernemers nauwelijks na te leven. Bovendien kunnen de strenge regels tot disproportioneel hoge nalevingskosten leiden. De regeldrukeffecten van deze Europese regelgeving is niet goed en tijdig in kaart gebracht. Het zou goed zijn die kosten alsnog in beeld te brengen en in de […]

Belang zorgvrager uit beeld bij aanpassing eigen bijdrage Wmo

Een deel van de zorgvragers dreigt niet langer zelfstandig ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te kunnen regelen. De voorgenomen afschaffing van het abonnementstarief in de Wmo maakt de regeling onnodig complex. Dat terwijl simpelere en minder belastende alternatieven voorhanden zijn. De lessen uit de toeslagenaffaire lijken met het gekozen wetsvoorstel geen opvolging te […]

Besluit verplichte duurzaamheidsrapportage onduidelijk over wat bedrijven moeten doen en welk effect dat zal hebben

Het implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering leidt tot een aanzienlijke toename van regeldruk voor bedrijven. Het is echter niet duidelijk in welke mate de duurzaamheid in de praktijk zal verbeteren als resultaat van de rapportages. Bovendien is niet duidelijk wat bedrijven precies moeten doen voor de rapportages. Het ministerie zou er goed aan doen om een MKB-toets […]