Adviezen over voorgenomen wetgeving

Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening verlenen extra zorg aan hun kind. Dit brengt voor hen extra kosten met zich mee. Om deze ouders tegemoet te komen in de kosten, kunnen zij – naast de (financiële) ondersteuning op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) – aanspraak maken op het dubbele bedrag […]

Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Het besluit regelt twee onderwerpen. Allereerst bevat het een nadere uitwerking van het certificeringsstelsel in geval voor een specifieke gegevensuitwisseling eisen aan taal en techniek moeten worden gesteld (een zogeheten spoor 2 aanwijzing bij elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg). In de tweede plaats bevat het de aanwijzing van het versturen van een recept […]

Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen

De Europese btw-richtlijn is aangepast met de mogelijkheid om het btw-nultarief toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen. Nederland heeft erop aangedrongen om zonnepanelen op de lijst te plaatsen waar het nultarief mag worden toegepast. Hierdoor hoeven particulieren zich niet langer te registreren voor de btw. Ze hoeven geen btw te betalen […]