Adviezen over voorgenomen wetgeving

Regeling geurhinder en veehouderij en Regeling ammoniak en veehouderij

Op 7 mei 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een voorstel tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij en van de Regeling ammoniak en veehouderij voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Met de wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij wil het ministerie de emissiefactoren voor geur in […]

Wijziging Besluit slotallocatie

Op 25 april 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een voorstel tot wijziging van het Besluit slotallocatie voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Het wijzigingsvoorstel bepaalt dat luchthaven Schiphol de eindverantwoordelijke partij wordt voor de vaststelling van de capaciteitsdeclaratie op de luchthaven Schiphol. Het wijzigingsvoorstel is een antwoord op […]

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer

Op basis van de Wet milieubeheer moeten inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Met het voorliggende besluit worden bedrijven verplicht uiterlijk op 1 juli 2019, en daarna eenmaal per vier jaar, te melden welke energiebesparende maatregelen zij […]