ATR dossiers in behandeling

wdt_IDMinisterieAdvies_inVoorstel Wet, AMvB, MR
1BUZA26/04/2023Regels over de informatievoorziening aan de Staten-Generaal over aangelegenheden van de Europese Unie (Wet en besluit EU-informatievoorziening Staten-Generaal)
2BZK19/04/2023Nadere eisen m.b.t. informatieveiligheid, audits en auditverklaringen voor publieke dienstverleners (Regeling dienstverleners informatieveiligheidsaudits Wdo)
3BZK03/05/2023Vaststelling van nadere regels inzake schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurders over de rechten en plichten van de huurder t.a.v. het gehuurde (Regeling goed verhuurderschap)
4BZK03/05/2023Regels m.b.t. het verstrekken van een specifieke uitkering (SPUK) t.b.v. het uitvoeren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) (Regeling specifieke uitkering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid)
5BZK03/05/2023Regels voor het verstrekken van eenmalige specifieke uitkeringen (SPUK) aan gemeenten t.b.v. de versnelde huisvesting en begeleiding van grote gezinnen vergunninghouders (Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders)
6BZK14/04/2023Wet basisregistratie ondergrond (Wet Bro) betreft het aanwijzen van drinkwaterbedrijven als bronhouder
7EZK20/04/2023Eerste fase van de overdracht van de uitvoering van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur aan het CBR
8EZK11/04/2023Regeling Tijdelijke wet Groningen (TwG)
9EZK26/04/2023Activiteitenregeling milieubeheer i.v.m. de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor inrichtingen waarbij er sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 3.55 of artikel 3.75 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
10IenW19/04/2023Kentekenreglement i.v.m. de registratie en kentekening van de bijzondere bromfietsen
MinisterieAdvies_inVoorstel Wet, AMvB, MR