Alleen een krachtige RUD vermindert de regeldruk bij bedrijven

De regeldruk die bedrijven ervaren bij overheidstoezicht en -handhaving is groot, vooral op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en milieu. De overheid wil die regeldruk verlagen door vergunningverlening, toezicht en handhaving (de zogenoemde VTH-taken) met betrekking tot het omgevingsrecht te bundelen in Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Volgens het
advies van Actal zal dit alleen leiden tot lagere regeldruk voor bedrijven als het takenpakket van de RUD zo groot mogelijk wordt vastgesteld en de RUD-directeur een stevig mandaat krijgt.

 

Het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ beoogt een structurele verbetering van vergunningverlening, toezicht en handhaving door de overheid op het gebied van het omgevingsrecht. Daarnaast legt het de basis voor de Regionale Uitvoeringsdiensten. Zo moet er een einde komen aan de onduidelijke rolverdeling tussen overheden, de regionale verschillen en het gebrek aan afstemming in de uitvoering van taken. Actal vindt dat het wetsvoorstel een stap in de goede richting is om een ‘level playing field’ voor bedrijven te organiseren en de deskundigheid van toezichthouders te vergroten. Er zijn echter mogelijkheden om de slagkracht van de RUD’s te vergroten.

 

Bedrijven moeten profiteren van betere afstemming

Gemeenten en provincies brengen specifieke taken onder bij de RUD. Dit biedt de mogelijkheid voor één aanspreekpunt voor bedrijven en het verhogen van de expertise van toezichthouders. Daarnaast bieden de RUD’s mogelijkheden tot het afstemmen van inspectiebezoeken van verschillende toezichthouders. De voordelen hiervan moeten bij het bedrijfsleven terecht komen.

 

Heldere rolverdeling, stevig mandaat

De rolverdeling tussen de RUD en andere overheidsorganisaties moet helder zijn. Dit reduceert de regeldruk die voor bedrijven ontstaat door een onduidelijke rolverdeling. Actal adviseert de RUD-directeur expliciet een duidelijk en stevig mandaat te geven en dit mandaat onderdeel te laten zijn van de evaluatie in 2014.

 

Doorbreken van fragmentatie

Gemeenten zijn slechts verplicht het ‘basistakenpakket’ bij de RUD onder te brengen. De overige taken kunnen zij zelf blijven uitvoeren. Actal is van mening dat een groter basistakenpakket leidt tot een minder gefragmenteerde uitvoering van VTH-taken. Dit leidt tot minder regeldruk voor bedrijven.

 

Tot slot

Jan ten Hoopen vat de visie van Actal als volgt samen: “Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Een onduidelijke rolverdeling bij vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van het omgevingsrecht leidt tot onnodige extra regeldruk. Concentratie van deze taken bij de RUD is een goede zaak. Vooral doordat zo de deskundigheid van toezichthouders groter wordt. Wel is het cruciaal om de RUD’s strak te organiseren en de RUD-directeur een stevige positie te geven. Waar nodig moet de RUD-directeur immers daadkrachtig kunnen optreden.”