AMvB implementatie IORP-richtlijn

Aan Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is op 24 augustus 2018 voor advies voorgelegd de AMvB ter implementatie van de EU-richtlijn IORP. Deze richtlijn ziet op de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Doel van de richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van aanvullende bedrijfspensioenen in de Europese Unie. Er is al een wetsvoorstel waarin de aanpassingen van wetten aan de richtlijn zijn opgenomen. Hierover heeft ATR op 31 augustus 2017 geadviseerd. De voorgenomen AMvB is nodig om ook de lagere regelgeving aan de richtlijn aan te passen. Het past een groot aantal regelingen met betrekking tot pensioenen aan, zoals bijvoorbeeld op het terrein van het risicobeheer, de interne controle, de sleutelfuncties bij een pensioenuitvoerder en de communicatie.

ATR heeft in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat nut en noodzaak toereikend zijn gemotiveerd. Er zijn geen minder belastende alternatieven voorhanden. De beschrijving van de gevolgen voor de regeldruk is volledig. De verantwoording van de omvang van de regeldruk is niet volledig. Zo ontbreekt op een aantal onderwerpen een vermelding van de totale omvang van de regeldruk. Soms ontbreekt een inschatting van de omvang van de gevolgen. ATR adviseert de minister om de toelichting aan te vullen om zo een volledig inzicht in  de gevolgen te krijgen.

 

Besluit implementatie richtlijn IORP