AMvB Monitoring veiligheid op scholen

De AMvB Monitoring veiligheid op scholen geeft aan aan welke eisen de instrumenten moeten voldoen waarmee scholen de veiligheid en het welbevinden van hun leerlingen op school monitoren. De eisen bieden een eenduidig kader op basis waarvan de Inspectie van het Onderwijs de monitoringsplicht van scholen kan handhaven. Scholen krijgen met de AMvB rechtszekerheid, in de zin dat duidelijk is welke criteria de inspectie zal gebruiken bij het toezicht.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het besluit duidelijk zijn. De eisen in de AMvB sluiten ook goed aan bij de huidige praktijk. De vraag is nog wel of de jaarlijkse monitoringsplicht voor alle scholen nodig en proportioneel is. Verder is niet duidelijk of en in hoeverre de in de AMvB gestelde eisen niet ook regeldrukgevolgen hebben voor de makers van de monitoringsinstrumenten en voor de leerlingen (of hun ouders). Het college adviseert om hierover in de toelichting bij de AMvB duidelijkheid te verschaffen.

ATR Advies aan de Minsiteri  van OCW over Monitoring veiligheid op scholen