Archiefbesluit

Het nieuwe archiefbesluit moet beter aansluiten bij het hedendaagse digitale informatiebeheer, zodat het duurzaam toegankelijk is voor burgers, bedrijven en de overheid zelf. Omdat het Archiefbesluit veel verschillende organisaties raakt, biedt het ruimte voor open normen. Dit kan bijdragen aan het verminderen van (ervaren) regeldruk, maar ook zorgen voor onzekerheid over de standaard waaraan voldaan moet worden. Het groepselectiebesluit verdient aandacht. Dat schrijft ATR in een advies.  

Passende maatregelen

Aangezien het Archiefbesluit veel verschillende organisaties en branches raakt, biedt het “ruimte” voor “passende maatregelen” aansluitend de taken, organisatiestructuur en werkprocessen van de betreffende organisaties zelf. Zodoende kan er sprake zijn van open normen. Het werken met open normen kan weliswaar bijdragen aan het verminderen van (ervaren) regeldruk, maar tegelijkertijd zorgen voor onduidelijkheid over de standaard waaraan voldaan moet worden. Dit raakt de werkbaarheid van het besluit. ATR adviseert daarom de gevolgen voor de gevolgen voor regeldruk, voor met name particuliere organisaties met een overheidstaak, te betrekken bij de evaluatie.

 Groepselectiebesluiten

Het besluit introduceert de mogelijkheid van een groepsselectiebesluit. Het doel is de totstandkoming van een selectiebesluit voor groepen (kleinere) organisaties of personen met een openbaar gezag te vergemakkelijken en zodoende de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. Gelet op het mogelijk belang voor vele (kleinere) organisaties die van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken, adviseert ATR deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen.

Gevolgen voor de regeldruk

ATR adviseert de regeldrukparagraaf aan te vullen.

ATR advies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Archiefbesluit.