Archiefregeling

De nieuwe Archiefregeling moet bijdragen aan verbetering van de informatiehuishouding. Uit de regeling blijkt dat er aandacht is voor minder belastende alternatieven. Er is een gelijkheidsbepaling opgenomen, waardoor overheidsorganen beleidsruimte hebben om te voldoen aan de eisen van deze regeling passend bij de eigen domeinspecifieke context. Dit is positief, maar kan ook leiden tot onzekerheid over de standaard waaraan voldaan moet worden. Dat schrijft ATR in een advies.  

Evaluatie van de nieuwe archiefregeling iedere vijf jaar

De wet, het besluit en deze regeling treden gelijktijdig in werking. De regeling wordt bewust geëvalueerd, zodat wijzigen mogelijk zijn. Met name ten aanzien van digitale documenten volgen ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Een vaste cyclus van evaluatie biedt ook voorspelbaarheid voor de uitvoering. Aangezien het een stelselwijziging betreft, is het advies de gevolgen voor de (ervaren) regeldruk te betrekken bij de evaluatie, mede gelet op het gebruik van open normen. Een advies is ook om expliciet te kijken naar de gevolgen voor de regeldruk voor particuliere organisaties met een overheidstaak.

Gevolgen voor de regeldruk

ATR adviseert de regeldrukparagraaf aan te vullen.

ATR advies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Archiefregeling.