ATR-advies Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

Op 13 februari 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen. Het wetsvoorstel creëert de benodigde wettelijke grondslagen voor het herzien screeningsbeleid van de politie, rijksrecherche en Politieacademie. Het voorstel strekt er onder andere toe om het huidige betrouwbaarheidsonderzoek uit te breiden met gezondheidsgegevens over verslavingen en andere afhankelijkheden. De mogelijkheden om periodiek te screenen worden verder uitgebreid. Nieuwe instrumenten zijn de continue screening, een meldplicht voor bepaalde wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden en een verplicht periodiek betrouwbaarheidsonderzoek. Ook zijn in de toekomst externen op grond van de wet verplicht onderworpen aan een screening.

Het college adviseert om in de memorie van toelichting aan te geven of er lastenluwe alternatieven zijn overwogen. Het college adviseert verder om het uitgangspunt “eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik’ waar mogelijk toe te passen op het periodieke screeningsinstrumentarium. Ook adviseert het college om in de lagere regelgeving de omvang en reikwijdte van de meldplicht duidelijk aan te geven zodat iedereen weet wanneer hij moet melden. Tot slot is het nodig om de regeldrukparagraaf op een aantal punten aan te vullen.

Het volledige advies vindt u hier

ATR advies aan Ministerie van JenV over screening politieambtenaren