ATR-advies wetvoorstel wijziging Awb in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht

Op 5 april 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wetsvoorstel wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat specifieke regelingen in het omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht worden omgezet in algemene regelingen in de Awb.

Het wetsvoorstel vervangt in de eerste plaats de huidige coördinatieregeling in de Awb door een nieuwe regeling die toepasbaar is in het gehele omgevingsrecht. Dit is een regeling die het mogelijk maakt om de verschillende (vergunning)procedures voor een bepaald traject gezamenlijk te doorlopen. Ook zorgt het wetsvoorstel ervoor dat de nadeelcompensatieregeling in de Awb in werking treedt. Dit is een vergoeding die de overheid soms verschuldigd is, ook al handelt ze rechtmatig. Een voorbeeld is de schadevergoeding aan ondernemers wanneer ze minder goed bereikbaar zijn als gevolg van wegwerkzaamheden. Door de algemene regeling in de Awb vervallen (delen van) nadeelcompensatieregelingen in specifieke wetten of vragen deze om aanpassing. Het wetsvoorstel strekt ook daartoe.

Het college adviseert om het wetsvoorstel in te dienen, nadat de regeldrukparagraaf op een aantal punten is aangepast. De vernieuwde coördinatieregeling moet het makkelijker maken om gezamenlijk overheidsprocedures te doorlopen en de bruikbaarheid van het instrument vergroten. Het college vraagt om een inschatting van het (verwacht) gebruik van de coördinatieregeling om inzicht te krijgen in het mogelijke effect van het voorstel. Ook adviseert het college om de paragraaf om een aantal punten nader toe te lichten of te verduidelijken.

ATR advies aan Ministerie van BZK over Wijziging Awb ihkv omgevingsrecht en nadeelcompensatie