ATR Jaarverslag 2022: te weinig aandacht voor regeldruk

Het lukt ministeries vaak niet om goed inzichtelijk te maken welke kosten bedrijven en mensen moeten maken om aan nieuwe wetgeving te voldoen. Voor driekwart van de getoetste voorstellen voor nieuwe regelgeving geldt dat die kosten niet of niet goed in beeld zijn gebracht. ATR adviseert in zeventien procent van zijn adviezen zelfs om het wetsvoorstel helemaal niet in te dienen. Dat is ruim twee keer zo veel als een jaar eerder. Dat schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in het jaarverslag over 2022.

“De wetgever moet goed zicht hebben op de effecten van nieuwe regelgeving. Anders is niet duidelijk of die effecten de regeldruk wel waard zijn”, aldus collegevoorzitter Marijke van Hees. “Het is zorgwekkend dat niet duidelijk is wat mensen en bedrijven moeten doen om nieuwe wetgeving na te leven. De onderbouwing van die nieuwe wetgeving blijft daarmee een zorgenkind”.

Adviezen
In 2022 werden er 576 adviesaanvragen ingediend, iets minder dan tijdens de coronajaren maar meer dan in de periode voor 2020. Het aandeel positieve adviezen lag met 57% iets hoger dan een jaar eerder. ATR geeft zulke positieve adviezen als de kwaliteit van de onderbouwing van het voorstel geen grote tekortkomingen kent. Het aantal adviezen met een zwaar negatief eindoordeel (dictum 4: ‘niet indienen’) lag met 17% ruim twee keer zo hoog als in 2021.

Stijging regeldruk voor bedrijven
Als de voorstellen die in 2022 aan ATR zijn voorgelegd ongewijzigd van kracht worden, dan neemt de regeldruk voor bedrijven structureel toe met € 194 miljoen. Dit blijkt uit de berekeningen die de ministeries zelf hebben gemaakt. Voor professionals is de toename € 2 miljoen. Voor burgers neemt de regeldruk dan af met € 45 miljoen.

Over ATR
Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over regeldrukeffecten van wet- en regelgeving. De kernopdracht is de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving.

Lees hier Het ATR jaarverslag 2022.